Ydelser

 • PÆDAGOGIK
  • Vi stræber efter at udvikle pædagogiske metoder som kan hjælpe vores kursister med at få størst mulig glæde af indholdet på kurset når de vender tilbage til arbejdspladsen. Vi arbejder forskningsbaseret og ud fra det der giver mening; for kursisterne og os. Vi anvender in-ovative tilgange, simulation og IT i undervisningen.

   Målet med den pædagogiske udvikling er:
   2.1.1 - At kursister oplever forskellige måder at lære på, herunder at der tages individuelle udgangspunkter for læring.
   2.1.2 - At underviserne udfordres på og udvikler pædagogik og diskuterer begrebsforståelsen af pædagogik.
   2.1.3 - At skolen som helhed drøfter og beslutter pædagogiske overvejelser over uddannelsers og kursers tilrettelæggelse i teoretisk undervisning og praktik, og positivt bruger de muligheder der ligger i vekselvirkningen, samt udvikler metoder til brug for begge uddannelsestilrettelæggelsesmåder samt sammenholder resultaterne af undervisernes indsats med kursisternes læring.
   2.1.4 - At skolen, under hensyntagen til praksis’ ansvar på området, indgår i dialog med praksis om tilrettelæggelsen af efteruddannelse samt pædagogik og læring i denne forbindelse.
   2.1.5 - At skolens organisering understøtter læring på alle niveauer: enkelte underviser, teams, lærergrupper og ledelsesorganisering.
   2.1.6 - At udvikle nye metoder i efteruddannelse der skaber ny værdi i den enkelte kursists læring.
 • INNOVATION
  • Innovation handler om at skabe noget nyt og værdifuldt i praksis. Medarbejderne har mange muligheder for at påvirke nytænkningen i dagligdagen. Vi har derfor fokus på at tilrettelægge undervisning der giver mulighed for at udvikle kursisternes innovationskompetence. Vi arbejder med metoder der inspirerer kursisterne til nye perspektiver på kendte opgaver fra deres daglige arbejde, fx inddragelse af frivillige og pårørende. Hensigten er at skabe værdi for personalet og de personer de kommer i kontakt med via deres arbejde.
 • LÆRING I PRAKSIS
  • Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er en institution, der beskæftiger sig med kursisternes læring. Kursisternes læring er skolens mål og mening. Læring forstås som den proces kursisten befinder sig i, når det faglige indhold, struktureret i skoleundervisning og arbejde, skal læres. Læring i praksis kan ses som metoder, der giver kursisterne mulighed for at:

   • Prøve noget nyt af
   • Prøve af sammen med kollegaer
   • Reflektere sammen med kollegaer
   • Vidensdeling
   • Refleksion
   • Forankring til egen praksis

   Det handler om arbejdspladslæring, arbejdsfællesskab og social læring, hvor der sker en forankring i praksis, fx ved hjælp af metoder som praksisfortælling.
 • TRANSFER
  • Transfer handler om at kursisterne evner at se på egen praksis med nye øjne, og kan overføre viden og færdigheder til at vurdere og ændre praksis.
 • SIMULATION
  • Simulation er en metode, hvor læring foregår via sprog og praktisk øvelse. Simulation kendetegnes ved faserne, briefing(forberedelse), scenarie (praksisnær handlingsdel) og de-briefing (refleksion). Der arbejdes med praktisk færdighedstræning og refleksion, i en praksisnært (og eksemplarisk) situation. Der anvendes teknikker som rollespil og brug af teknologisk udstyr som interaktiv video og simulationsdukker.

   Målet er at styrke kursisternes problemløsning og beslutningstagen, samt kritisk tænkning.
 • DIGITAL LÆRING
  • IT bruges i undervisningen, som et læringsværktøj. både som mål og middel. Det betyder at it både kan være noget, man skal lære om, og noget, man skal lære med. Vi anvender platforme som kursisterne har adgang til både før, under og efter kurset. Det giver mulighed for at styrke den praksisnære undervisning, og øge transfer. Der er muligheder for at bruge e-learning, digitale platforme, og fjernundervisning. Målet er at styrke kendskabet til muligheder indenfor kursistens eget fagområde.

   Derudover trænes kursisternes kritiske og etiske tilgang til den viden de finder.
 • REFLEKSION
  • For at blive klogere og turde at forandre, så er det at reflekterer nødvendigt Vi har i alle vores pædagogiske – og didaktiske overvejelser et øget fokus på, hvordan vi skaber læringsarenaer, hvor kursisten trænes i refleksion- trænes i at standse op, tænke og mærke efter. Hvad skete der? Hvad kan jeg lære? Er der noget jeg overså? Hvad gik godt? – og hvorfor gjorde det ...

   Refleksion fordrer en mental optagethed af en udfordring eller vanskelighed, dernæst en undersøgelse af og en søgen efter noget, der kan hjælpe til, at man kan overkomme denne udfordring eller vanskelighed. En bevidst, omhyggelig og tidskrævende form for tænkning, som er karakteriseret ved en kritisk- konstruktiv spørgende og svarsøgende holdning.

   Refleksion er ”en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden” John Dewey (1933).

Yderligere info

Kontakt

Pia Ranck
Afdelingsleder for efter- og videreuddannelse (EVI), nye uddannelser og FØR EUD aktiviteter

  +45 79 211 272
  +45 23 845 291
Charlotte Bøgebjerg Løvendahl
Kursussekretær

  +45 79 211 290