Hovedforløb hjælper - FAG PÅ HOVEDFORLØB

De uddannelsesspecifikke fag er:
• Social- og sundhedshjælperens rolle
• Mødet med borgeren
• Personlig hjælp, omsorg og pleje
• Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag:
• Samarbejde med borgeren med demens og pårørende

Valgfag:
• Mødet med borger med psykiske sygdomme
• Palliation
• SOSU viden og færdigheder
• Innovation
• SOSU i Danmark og andre lande
• Tysk
• Engelsk