Hovedforløb med EUX - FAG PÅ UDDANNELSEN

På EUX uddannelsens hovedforløb har du uddannelsesspecifikke fag, valgfrie specialefag og gymnasiale fag.

De uddannelsesspecifikke fag er:
· Mødet med borgeren og patienten
· Det sammenhængende borger og patientforløb
· Kvalitet og udvikling
· Somatisk sygdom og sygepleje
· Psykisk sygdom og sygepleje
· Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
· Farmakologi og medicinhåndtering

De valgfrie uddannelsesspecifikke fag er:
· SOSU-assistenten som teamleder
· Netværk og samskabelse med udsatte grupper
· Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk indsats
· Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse
· SOSU-assistentens rolle v. indlæggelse af borger m. demens
· Borgeren med fysisk og/eller psykisk handicap
· Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
· SOSU-assistentens opgaver i forhold til livets afslutning

De gymnasiale fag er:
· Dansk A
· Engelsk B
· Samfundsfag B
· Matematik B
· Kommunikation/IT C
· Biologi C
· Psykologi C
· Kemi B
· 2 x valgfag (matematik A eller psykologi B og idræt C)

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse vil indgå som en naturlig del af den daglige undervisning og tilrettelæggelse, så det understøtter din læring.