Videnscenter for velfærdsteknologi Vestdanmark

Læs mere Videnscenter for velfærdsteknologi Vestdanmark

Styrelsen for undervisning og kvalitet har i efteråret 2017 udpeget SOSU Nord, Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og SOSU Fyn som partnerskoler i et nyt Videnscenter for velfærdsteknologi Vestdanmark, der skal dække Jylland og Fyn. Centeret er ét af i alt 10 centre, som skal bidrage til, at elever på erhvervsuddannelserne kan håndtere den hastige teknologiske udvikling og dermed matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked.

“Jeg kan se, at der er et stigende behov for at tænke i velfærdsteknologiske løsninger på vores sygehuse. Vi får flere og flere ældre patienter og flere patienter med kronisk sygdom. Det betyder, at vi skal blive bedre til at udnytte vores ressourcer rigtigt, og her er innovative teknologiske løsninger helt centrale. De nye løsninger stiller også krav til vores medarbejdere, og her kan det nye center være med til at klæde dem på,” udtaler regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose.

Fokus på simulation
Videnscentret skal, udover at indsamle og formidle den nyeste viden inden for det velfærdsteknologiske område, også understøtte forskning og assistere med indkøb og implementering af udstyr og undervisningsforløb på de øvrige SOSU-skoler i Jylland og på Fyn.På Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens byder man ind med særligt fokus på brug af simulationsudstyr i undervisningen:

”Vi har i forvejen en styrkeposition i forhold til simulation, og videnscentret gør det muligt at bringe de nyeste teknologiske muligheder for simulation i undervisningen i spil for eleverne. Vi anvender simulation ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor eleverne kan afprøve teori og øve metoder i et sikkert læringsmiljø, før de skal ud i praksis”, udtaler direktør for Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Hanne Helleshøj.

Der er allerede rigtig god opbakning fra forskellige samarbejdspartnere til det nye Videnscenter for velfærdsteknologi Vestdanmark. På nuværende tidspunkt har centeret således mere end 50 interessetilkendegivelser fra blandt andet kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder.


Kontakt Anne Mette Vind på email: amv@sosufvh.dk eller telefon:+45 79 211 340

Anne Mette Vind

Direktør

  +45 79 211 340
  4024 2201

Kontakt Tanja Holm på email: tah@sosufvh.dk eller telefon:+45 79 211 292

Tanja Holm

Skoleansvarlig for simulation og underviser

  +45 79 211 292
  2929 4331