Vejledning og støtte

På Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har vi forskellige tilbud om støtte og hjælp under uddannelse. Du kan her se en kort beskrivelse af de forskellige former for støtte og hjælp, vi kan tilbyde dig. Du er også altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder for at høre mere om de forskellige tilbud.


Skolens uddannelsesvejledere kan vejlede dig, før du begynder på én af uddannelserne og under dit uddannelsesforløb. Uddannelsesvejlederne kan for eksempel hjælpe dig med at lægge en uddannelsesplan og svare på spørgsmål om videre uddannelse. De kan også vejlede dig om, hvilke faglige og personlige kompetencer, der er vigtige for dig for at kunne gennemføre uddannelserne. Du er altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder ved behov for hjælp eller støtte under uddannelsen. Sammen kan I lægge en plan, så du kommer godt igennem din uddannelse.

Som elev på Social- og Sundhedsskolen får du tilknyttet en kontaktlærer under uddannelsen. Sammen med din kontaktlærer udarbejder du din individuelle uddannelsesplan for at skabe et overblik over din faglige og personlige udvikling. Du kan også tale med din kontaktlærer om de udfordringer, du møder undervejs i uddannelsen. Du får tildelt en kontaktlærer ca. 14 dage inde i dit uddannelsesforløb.

Har du problemer med at læse eller skrive? Er du ordblind eller langsom læser? Har du svært ved at overskue og forstå en tekst, du skal læse? Har du svært ved at skrive de opgaver, du bliver stillet?

Det kan læsevejlederne på Social- og Sundhedsskolen hjælpe dig med.

Læsevejlederne kan også hjælpe dig med:

· Hjælpemidler til oplæsning
· Hjælpemidler til at skrive og stave
· Teknikker til at forbedre din læseforståelse
· Studieteknik
· Lydbøger

Kontakt en uddannelsesvejleder for at høre mere.

SPS er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater, selvom du har en funktionsnedsættelse. Du kan søge om at få SPS, hvis du er ordblind, har psykiske vanskeligheder eller andet, som hæmmer dig i skolehverdagen. Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, kan du få forskellige former for støtte. 
For at få SPS på uddannelsen, skal du have dokumentation for din funktionsnedsættelse. Ved psykiske vanskeligheder kræves lægelig dokumentation fra din egen læge, speciallæge eller sygehus. Diagnosen skal fremgå af dokumentationen.  Ved ordblindhed kan en ordblindetest laves på skolen.
Det er en god idé at kontakte den SPS-ansvarlige på skolen, så snart du er optaget og gøre opmærksom på dit behov for støtte. Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever. Når I har afklaret, hvilken og hvor meget støtte du har behov for, ansøger den SPS-ansvarlige hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Information om SPS (specialpædagogisk støtte): https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende


For mere info:

Kontakt Marlene Troldtoft på email: mat@sosufvh.dk eller telefon:2855 2165

Marlene Troldtoft

SPS-ansvarlig

  2855 2165

På Social og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens kan en elev i praktikken få en mentor, hvis eleven har brug for ekstra støtte og vejledning for at kunne gennemføre praktikken. En mentor kan f.eks. støtte elever med særlige personlige eller sociale udfordringer, der kan have betydning for elevens uddannelse.
Vil du høre mere om skolens mentorordning, kan du kontakte en uddannelsesvejleder.

Skolens studiecafe er et tilbud til de elever i praktikken eller på en skoleperiode, som har faglige eller sproglige udfordringer. Det kan f.eks. være udfordringer med skriftlige formuleringer, mundtlige fremlæggelser eller udfordringer med at koble teori og praksis.

Studiecafeen foregår på alle skolens afdelinger i Fredericia, Vejle og Horsens hver torsdag fra kl. 14-15.30.

Eleven tilmelder sig studiecafeen ved en af skolens tovholdere for studiecafeen, kontaktlæreren eller en af skolens uddannelsesvejledere. Når eleven er tilmeldt studiecafeen, er der mødepligt.
Du kan for mere viden om studiecafeen ved henvendelse til en af skolens uddannelsesvejledere eller tovholdere for studiecafeen.

Kontakt Anette Risum-Hansen på email: ars@sosufvh.dk eller telefon:

Anette Risum-Hansen

Uddannelsesvejleder, Grundforløboptag alle afdelinger, GF1 & GF2 Vejle.

  2148 6288

Kontakt Helle Mølgaard Nielsen på email: hmn@sosufvh.dk eller telefon:

Helle Mølgaard Nielsen

Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 Kolding og Rekrutteringskonsulent

  4024 2202

Kontakt Ulla Sundgaard Reimer på email: ulr@sosufvh.dk eller telefon:

Ulla Sundgaard Reimer

Uddannelsesvejleder, SSH & SSA Fredericia og Vejle, EUX Vejle, GF2 afkortede & GF2 Online Fredericia

  2912 8038

Kontakt Stinne Høy Sørensen på email: sth@sosufvh.dk eller telefon:

Stinne Høy Sørensen

Uddannelsesvejleder GF1, GF2 & PAU Horsens

  4024 2203

Kontakt Lisbet Sørensen på email: lis@sosufvh.dk eller telefon:

Lisbet Sørensen

Uddannelsesvejleder SSH & SSA Horsens og skole-/praktikkoordinator

  2912 8039

Kontakt Vinnie Vinding på email: viv@sosufvh.dk eller telefon:

Vinnie Vinding

Uddannelsesvejleder GF1, GF2 & PAU Fredericia

  2978 9938