Det vi står for

 

 • PÆDAGOGIK
  • Vi arbejder ud fra skolens læringssyn og didaktiske grundlag. Vi ønsker, at der skabes mulighed for sammenhæng mellem teori og praksis i læringssituationerne og der tages afsæt i og gives mulighed for, at kursisterne oplever, at deres erhvervsfaglige kompetencer udvikles. 

   Vi tilstræber, at kursisterne oplever et meningsgivende uddannelsesforløb.

   Vi arbejder kontinuerligt med at afprøve, evaluere og udvikle nye pædagogiske metoder, som kan være værdiskabende for kursisternes læring og læringsudbytte.

 • INNOVATION
  • Innovation handler om at skabe noget nyt og værdifuldt i praksis. Medarbejderne har mange muligheder for at påvirke nytænkningen i dagligdagen. Vi har derfor fokus på at tilrettelægge undervisning der giver mulighed for at udvikle kursisternes innovationskompetence. Vi arbejder med metoder der inspirerer kursisterne til nye perspektiver på kendte opgaver fra deres daglige arbejde, fx inddragelse af frivillige og pårørende. Hensigten er at skabe værdi for personalet og de personer de kommer i kontakt med via deres arbejde.
 • TRANSFER
  • Transfer handler om, at man bringer det i spil, som man lærer. Det gode kompetenceforløb begynder før uddannelsen, fortsætter i undervisningen og videreføres på arbejdspladsen, når man begynder at anvende det, man har lært.

   Transfer styrkes bl.a., når der er sammenhæng mellem det, der sker på kurset, og det, der sker på arbejdspladsen. Det fremmer transfer, når kursisten ved, hvad han eller hun skal blive bedre til. Ligeledes støttes transfer, når det, der sker i undervisningen, knytter sig til den enkeltes praksis.

   Vi er opmærksomme på at tilrettelægge undervisning, der har fokus på før, under og efter uddannelse, således at kursisten støttes i at anvende det lærte i egen praksis.
 • SIMULATION
  • Simulation er en metode, hvor læring foregår via sprog og praktisk øvelse. Simulation kendetegnes ved faserne, briefing(forberedelse), scenarie (praksisnær handlingsdel) og de-briefing (refleksion). Der arbejdes med praktisk færdighedstræning og refleksion, i en praksisnært (og eksemplarisk) situation. Der anvendes teknikker som rollespil og brug af teknologisk udstyr som interaktiv video og simulationsdukker.

   Målet er at styrke kursisternes problemløsning og beslutningstagen, samt kritisk tænkning.
 • DIGITAL LÆRING
  • IT bruges i undervisningen, som et læringsværktøj. både som mål og middel. Det betyder at it både kan være noget, man skal lære om, og noget, man skal lære med. Vi anvender platforme som kursisterne har adgang til både før, under og efter kurset. Det giver mulighed for at styrke den praksisnære undervisning, og øge transfer. Der er muligheder for at bruge e-learning, digitale platforme, og fjernundervisning. Målet er at styrke kendskabet til muligheder indenfor kursistens eget fagområde.

   Derudover trænes kursisternes kritiske og etiske tilgang til den viden de finder.
 • REFLEKSION
  • For at blive klogere og turde at forandre, så er det at reflekterer nødvendigt Vi har i alle vores pædagogiske – og didaktiske overvejelser et øget fokus på, hvordan vi skaber læringsarenaer, hvor kursisten trænes i refleksion- trænes i at standse op, tænke og mærke efter. Hvad skete der? Hvad kan jeg lære? Er der noget jeg overså? Hvad gik godt? – og hvorfor gjorde det ...

   Refleksion fordrer en mental optagethed af en udfordring eller vanskelighed, dernæst en undersøgelse af og en søgen efter noget, der kan hjælpe til, at man kan overkomme denne udfordring eller vanskelighed. En bevidst, omhyggelig og tidskrævende form for tænkning, som er karakteriseret ved en kritisk- konstruktiv spørgende og svarsøgende holdning.

   Refleksion er ”en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden” John Dewey (1933).

Kontakt