Bliv praktiksted

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens vil gerne i dialog med dig og din virksomhed i forhold til ansættelser af elever på social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse. Dialogen kan også være med henblik på at blive praktiksted for en elev.

Få en god start
Overvejer I at ansætte en elev/elever, eller blive praktiksted, så kontakt vores skole/-praktikkoordinator om fordele ved at blive ansættende myndighed eller blive praktiksted for en elev. Der gives vejledning omkring økonomien ved elevansættelse og omkring processen for elevansættelser, eller hvad I måtte have behov for at vide mere om.

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens arbejder løbende med at opsøge nye praktiksteder. Derfor har vi udarbejdet en strategi for arbejdet sammen med kommuner, regioner og faglige organisationer.
Årshjul praktikpladsopsøgende arbejde SOSU
Årshjul praktikpladsopsøgende arbejde PAU
Strategi og organisering praktikpladsopsøgende arbejde

I kan rekruttere jeres kommende elev på flere måder, enten kan du rekruttere selv, eller skolen kan være behjælpelig med dette.

Når I og en kommende elev er blevet enige om at indgå en uddannelsesaftale, skal denne underskrives. Den typiske aftaleform mellem virksomhed og elev er en udstationering for hele uddannelsesforløbet.

Der er dog mulighed for at lave kombinationsaftaler hvor fx 2 virksomheder hver især ansætter eleven for minimum en skoleperiode og en praktikperiode.

Når I har valgt jeres kommende elev, er næste skridt at indgå en uddannelsesaftale.

Uddannelsesaftaleformular og vejledning findes her.

Det er afgørende for et godt forløb for begge parter (elev og arbejdsgiver), at der er udarbejdet en Uddannelsesplan for elevtiden, og at arbejdsgiver kender sit ansvar i rollen som oplæringsansvarlig.

Det er skolens ansvar at sikre, at elev og virksomhed kender datoer for skoleperioderne. Derfor er det vigtigt, at der er løbende dialog mellem virksomhed og Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens ved en elevansættelse.

Der kan være behov for løbende sparring efter uddannelsesaftalen er påbegyndt. Det kan være i forbindelse med udfordringer i ansættelsesforholdet, tilretninger i forhold til elevens uddannelsesplan - her er vi også klar med en hjælpende hånd og en altid løsningsorienteret tilgang.

En uddannelsesplan for elevens uddannelsesforløb er en stor hjælp til at skabe og bevare overblikket over, hvor eleven er i sit uddannelsesforløb. Den skal være med til at sikre, at eleven opnår målene for praktikperioden og uddannelsen i sin helhed.

Ligeledes skal en uddannelsesplan være med til at sikre, at eleven får den uddannelse, som eleven har uddannelsesaftale for. Endvidere skal den vise, at praktikstedet lever op til de gældende krav i forhold til uddannelsen. Virksomheden anbefales at udarbejde en plan for praktikken, der kan se således ud: Skabelon praktikken

Løn
Ifølge erhvervsuddannelsesloven skal praktikvirksomheden betale løn til eleven under uddannelsen. Lønnen skal mindst udgøre det, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet - uanset om praktikvirksomheden har tiltrådt overenskomsten. Der henvises til arbejdsmarkedets parter, hvad angår overenskomstmæssige anliggender.

Lønrefusion under elevens skoleophold 
Voksen elevløn

For at komme i betragtning til voksen elevløn skal eleven:
- være fyldt 25 år inden elevkontrakten underskrives
- have mindst 1 års relevant erhvervserfaring med minimum 24 t/ugen i gennemsnit inden for de sidste 4 år, før uddannelsens start