Pædagogisk assistent


Leder du efter en erklæring om oplæring, uddannelsesordning og uddannelsesbekendtgørelse finder du det for de enkelte uddannelser ved at klikke på en af de tre uddannelser nedenfor.

Pædagogisk assistent

Social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedshjælper

På Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens kan en elev i oplæring få en mentor, hvis eleven har brug for ekstra støtte og vejledning for at kunne gennemføre oplæringen. En mentor kan f.eks. støtte elever med særlige personlige eller sociale udfordringer. 

Vil du høre mere om skolens mentorordning, kan du kontakte en uddannelsesvejleder.

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at elever på trods af funktionsnedsættelser kan uddanne sig på lige fod med andre elever.

Elevens behov for SPS er oftest tilstede både i skole- og oplæringsperioder. Støtte i oplæringsperioder varetages som udgangspunkt af oplæringsstedet, men kan i særlige tilfælde foregå på skolen.

Læs mere om SPS i linket nedenfor.

SPS i oplæringsperioder

Skolens studiecafe er et tilbud til eleverne både i skoleperioder og i oplæringsperioder. Studiecafe er tiltænkt de elever, som har faglige eller sproglige udfordringer. Det kan f.eks. være udfordringer med skriftlige formuleringer, mundtlige fremlæggelser eller udfordringer med at koble teori og praksis.

Studiecafeen foregår hver torsdag kl. 14.00-15.30 på alle skolens lokationer.

Eleven tilmelder sig studiecafeen ved en af skolens tovholdere for studiecafeen, sin kontaktlærer eller en af skolens uddannelsesvejledere. Når eleven er tilmeldt studiecafeen, er der mødepligt.

Du kan få mere viden om studiecafeen ved henvendelse til en af skolens uddannelsesvejledere.

Når en elev på den pædagogiske assistentuddannelse indgår en uddannelsesaftale med en kommune, kan eleven vælge at følge uddannelsen på talentspor. Når eleven vælger talentsporet, vil eleven i dele af undervisningen blive udfordret og vurderet på et højere fagligt niveau. På talentsporet er fire af uddannelsens fag på højere niveau (ekspert niveau):
Sundhed i den pædagogiske praksis
Bevægelse og idræt
Natur og udeliv
Digital kultur

De øvrige fag er på samme niveau, som i den ordinære uddannelse. Praktikmålene i uddannelsen er de samme for alle elever.

At arbejde på højere niveau – ekspert niveau vil sige, at eleven øver og træner:
- At argumentere for sine løsninger på opståede problemer.
- At bruge allerede opnåede kompetencer i en ny situation.
- At arbejde med overblik og deltage i innovative processer.
- At vurdere og begrunde sine handlinger.
- At kommunikere sin faglighed.

Hvordan vælges talentsporet?
Elevens valg af talentspor indskrives i uddannelsesaftalen. Talentsporet kan ikke vælges til senere i uddannelsen, men kan godt vælges fra undervejs i uddannelsen. Det vil fremgå af elevens uddannelsesbevis, at eleven har fulgt talentsporet på sin uddannelse.

Refleksionsspørgsmål talentspor PAU

Vejledersite til oplæringsvejledere:
Klik og se straks ALT indhold til uddannelsesbogen brugervenligt og direkte uden koder eller installation. Få også uddannelsesbogen på din mobiltelefon. Se også hvordan du bedst vejleder ordblinde elever.

Kontakt Stinne Høy Sørensen på email: sth@sosufvh.dk eller telefon:

Stinne Høy Sørensen

Uddannelsesvejleder GF1, GF2 & PAU Horsens

  4024 2203

Kontakt Vinnie Vinding på email: viv@sosufvh.dk eller telefon:

Vinnie Vinding

Uddannelsesvejleder GF1, GF2 & PAU Fredericia

  2978 9938