Social- og sundhedsassistent EUX


Leder du efter en erklæring om oplæring, uddannelsesordning og uddannelsesbekendtgørelse finder du det for de enkelte uddannelser ved at klikke på en af de tre uddannelser nedenfor.

Pædagogisk assistent

Social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedshjælper

Gældende for elever påbegyndt uddannelsen i eller efter 2020:
Foroplæring i skoleperiode 1
Foroplæring i skoleperiode 2
Foroplæring i skoleperiode 3

Gældende for elever påbegyndt uddannelsen før 2020:
Læringspraktik skoleperiode 2 SSA EUX
Læringspraktik skoleperiode 3 SSA EUX

På Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens kan en elev i oplæring få en mentor, hvis eleven har brug for ekstra støtte og vejledning for at kunne gennemføre oplæringen. En mentor kan f.eks. støtte elever med særlige personlige eller sociale udfordringer. 

Vil du høre mere om skolens mentorordning, kan du kontakte en uddannelsesvejleder.

Social- og Sundhedsskolen samarbejder med Syddansk Erhvervsskoles skolehjem i Vejle. Det er derfor muligt for elever på SOSU-skolen at bo på skolehjem på GF1, GF2 eller i skoleperioderne på hovedforløbene.  Reglerne for optagelse på skolehjem er de samme for grund- og hovedforløbselever:

- Elevens bopæl ligger mere end 5 kvarters transporttid fra uddannelsesstedet.
- En elev der ikke opfylder kravet om transporttid, men er frafaldstruet på grund af faglige eller personlige problemer, kan på baggrund af skolens vurdering optages på skolehjem, hvis det er væsentligt i forhold til elevens gennemførelse.
SOSU-skolen træffer afgørelse om, hvorvidt en elev er kvalificeret til at bo på skolehjem.

Særlige regler for elever på skolehjem i hovedforløbene
Når en hovedforløbselev er godkendt til at bo på skolehjem og har fået en plads, skal både eleven og elevens ansættende myndighed udfylde en tilmeldingsblanket.
Den ansættende myndighed betaler for elevens ophold på skolehjemmet, men modtager refusion for kost og logi via AUB (ca. 500 kr. pr. uge). Der gives ikke refusion for wifi og tv (30 kr. pr. uge).
Refusionen fra AUB sker automatisk, når tilmeldingsblanketten er fremsendt til skolehjemmet. Der udbetales refusion efter en afsluttet skoleperiode.

Tilmeldingsblanket skolehjem Vejle - elever
Tilmeldingsblanket skolehjem Vejle - ansættende myndighed

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at elever på trods af funktionsnedsættelser kan uddanne sig på lige fod med andre elever.

Elevens behov for SPS er oftest tilstede både i skole- og oplæringsperioder. Støtte i oplæringsperioder varetages som udgangspunkt af oplæringsstedet, men kan i særlige tilfælde foregå på skolen.

Læs mere om SPS i linket nedenfor.

SPS i oplæringsperioder

Skolens studiecafe er et tilbud til eleverne både i skoleperioder og i oplæringsperioder. Studiecafe er tiltænkt de elever, som har faglige eller sproglige udfordringer. Det kan f.eks. være udfordringer med skriftlige formuleringer, mundtlige fremlæggelser eller udfordringer med at koble teori og praksis.

Studiecafeen foregår hver torsdag kl. 14.00-15.30 på alle skolens lokationer.

Eleven tilmelder sig studiecafeen ved en af skolens tovholdere for studiecafeen, sin kontaktlærer eller en af skolens uddannelsesvejledere. Når eleven er tilmeldt studiecafeen, er der mødepligt.

Du kan få mere viden om studiecafeen ved henvendelse til en af skolens uddannelsesvejledere.

Vejledersite til oplæringsvejledere:
Klik og se straks ALT indhold til uddannelsesbogen brugervenligt og direkte uden koder eller installation. Få også uddannelsesbogen på din mobiltelefon. Se også hvordan du vejleder ordblinde elever.

Kontakt Vinnie Vinding på email: viv@sosufvh.dk eller telefon:

Vinnie Vinding

Uddannelsesvejleder GF1, GF2 & PAU Fredericia

  2978 9938