VIGTIG MEDDELELSE

Fra og med mandag den 3. maj vil der være fuldt fremmøde på skolen, dvs. at al undervisning vil foregå fysisk på skolen.

Alle prøver i grundfag er aflyst frem til sommerferien, mens prøver i uddannelsesspecifikke fag, grundforløbsprøven og den afsluttende prøve på SSA, SSH og PAU gennemføres som planlagt.


                       

Kære elever, kursister og medarbejdere

Skolen følger myndighedernes anbefalinger i forhold til håndtering af COVID-19. På denne side kan du læse mere om, hvad det betyder for dig.

Det er vigtigt, at du holder dig opdateret om skolens håndtering af COVID-19, så du kan være med til at forebygge smittespredning. For vi skal passe godt på os selv og hinanden.
       

Med venlig hilsen

Anne Mette Vind
Direktør


Forholdsregler ved fremmøde og undervisning

 • Genåbning den 6. april
  • Skolen genåbnes fra den 6. april. Det betyder, at alle elever skal have 50% fysisk undervisning på skolen og 50% online undervisning hjemmefra.

  • Alle elever har modtaget brev i e-boks om, hvornår I skal møde på skolen.

  • Der gælder følgende:

   Der vil være fysisk fremmøde hver 2. uge, dvs. skiftevis én uge med fysisk fremmøde på skolen og én uge med online undervisning derhjemme.

   For at deltage i undervisningen på skolen skal du kunne fremvise et negativt testsvar på COVID-19, som er maksimalt 72 timer gammelt, eller foretage selvpodning på skolen to gange om ugen. Læs mere om testkrav og selvpodning under ”Testkrav ved fysisk fremmøde på skolen” og ”Selvpodning på skolen”.

   Hvis du ikke kan eller vil fremvise et negativt testsvar på COVID-19 eller ikke vil foretage selvpodning, bortvises du og registreres som fraværende.

   Hvis du har symptomer på COVID-19, er nær kontakt til en smittet eller er testet positiv med COVID-19, må du ikke møde op på skolen og tilbydes i stedet online nødundervisning.
 • Testkrav ved fysisk fremmøde på skolen
  • Ved fysisk fremmøde på skolen er det et krav, at elever, kursister og medarbejdere kan fremvise et negativt testsvar på COVID-19, som er maksimalt 72 timer gammelt, eller foretager selvpodning på skolen to gange om ugen.

   Elever, kursister og medarbejdere, som er blevet vaccineret for COVID-19, skal også fremvise negative testsvar eller foretage selvpodning, da det er et krav fra myndighederne.

  • Elever og kursister skal kunne fremvise dokumentation i papirform eller elektronisk, som viser:
   - Navnet på den testede person svarer til navnet i det medbragte kørekort, sundhedskort el. lign.
   - Tidspunkt for testtagningen
   - Resultatet af testen

   Ved hurtigtest er gyldig dokumentation også et billede af den blanket, du har udfyldt på teststedet.
    
  • Skolen kontrollerer, at du lever op til testkravet i forbindelse med selvpodning på skolen, men du skal til hver en tid kunne dokumentere, at du lever op til testkravet.

   Elever og kursister, som ikke kan fremvise dokumentation på et negativt testsvar på COVID-19 eller ikke vil foretage selvpodning, bortvises og registreres som fraværende.

  • Eksempel på, hvornår du må møde op på skolen, selv om dit testsvar er mere end 72 timer gammelt:
   Du er blevet testet to gange med jævne mellemrum f.eks. mandag og torsdag eller tirsdag og fredag i den uge, hvor du har online undervisning. Efterfølgende mandag må du gerne møde op på skolen til undervisning og selvpodning, selv om din seneste negative test er mere end 72 timer gammel.

  • Hvis du bliver testet positiv for COVID-19, skal du:
   - Straks gå i selvisolation
   - Give skolen besked om, at du er testet positiv for COVID-19
   - Kontakte Coronaopsporing på tlf. 3232 0511, som kan hjælpe med opsporing af nære kontakter
   - Få foretaget en supplerende PCR-test, hvis du er testet positiv ved en hurtigtest. Book tid på coronaproever.dk
 • Undtagelse fra testkrav
  • Der er følgende undtagelser fra kravet om test:

   1. Du bør af medicinske årsager ikke få foretaget en PCR- eller hurtigtest for COVID-19.

   2. Du bør som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke få foretaget en PCR- eller hurtigtest for COVID-19.

   3. Du har tidligere været smittet med COVID-19 og kan fremvise et positivt testsvar på COVID-19, som er foretaget ved PCR- eller hurtigtest. Det positive testsvar må højst være 12 uger gammelt.

  • Du skal bede skolen om at udfylde afsnittet "Institution" i lægeattesten fra Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside og medbringe den delvist udfyldte lægeattest til din læge, som udfylder resten. Den udfyldte lægeattest skal du fremvise som dokumentation, når skolen beder dig om det.

   Skolen afholder udgiften til lægeattesten.
 • Selvpodning på skolen
  • Fra torsdag den 8. april tilbyder skolen selvpodning mandag og torsdag på alle skolens afdelinger.

   Selvpodning foregår ved næsetest med en podepind, som skal 2-3 cm op i næsen. Du får en grundig introduktion til selvpodningen, og selvpodningen foregår ved supervision af skolens ansatte.

   Testresultatet indberettes til Sundhedsdatastyrelsen, så du kan se dine testresultater på sundhed.dk.

   HUSK at du skal medbringe dit sundhedskort (sygesikringsbevis) i forbindelse med selvpodning på skolen.

   Er du syg en mandag eller torsdag, skal du få foretaget en hurtigtest eller PCR-test hos et af regionens testcentre i stedet for.
 • Hvad gør jeg ved fysisk fremmøde på skolen?
  • Du skal ved ankomst til skolen gå direkte til dit klasselokale eller det lokale, hvor du skal mødes med skolens personale.

  • Skolen har så vidt muligt indført forskudte pausetider og opfordrer til, at du går udendørs eller bliver i dit klasselokale i pauserne.

  • Hold 2 meters afstand til andre på trapper, gangarealer og fællesarealer - og begræns den fysiske kontakt. Hvis ikke det er muligt at holde 2 meters afstand til andre, så begræns antallet af kontakter og varigheden af kontakterne, især ansigt-til-ansigt kontakter.

  • Personale bør så vidt muligt holde 2 meters afstand til kollegaer, herunder f.eks. på gangarealer, lærerværelser, i mødelokaler osv. samt til den første række af elever og kursister ved tavleundervisning.                                
 • Undervisning og prøver under genåbningen
  • Når du deltager i undervisningen online hjemmefra, forventer vi, at du sidder klar ved computeren, som hvis du var på skolen - og du skal have dit kamera tændt, så underviseren kan være i kontakt med dig.

  • Prøver i uddannelsesspecifikke fag, grundforløbsprøven og den afsluttende prøve på SSH, SSA og PAU gennemføres fysisk som normalt inden for de gældende retningslinjer:
   - Der bør holdes mindst 2 meters afstand
   - Mød ikke op, hvis du har symptomer på COVID-19, er nær kontakt til en smittet eller er testet positiv for COVID-19
   - Vær opmærksom på hygiejne og rengøring
   - Du skal bære mundbind eller visir, når du bevæger dig rundt på skolen
 • Hvornår skal jeg bære mundbind eller visir?
  • Fra torsdag den 29. oktober 2020 skal du bære mundbind eller visir, når du bevæger dig rundt på skolen dvs. ved ankomst på skolen, når du går fra et lokale til et andet lokale eller til toilettet, på skolens fællesarealer, i kantinen osv.

   Du behøver altså ikke at bære mundbind eller visir, mens du modtager undervisning i klasselokalet. Hvis du laver gruppearbejde udenfor klasselokalet, skal du dog bære mundbind, med mindre det foregår i et lukket grupperum.

   Ved ophold i fællesarealer skal du bære mundbind eller visir, også ved stillesiddende arbejde. Du må gerne tage mundbindet eller visiret af, mens du spiser, men skal tage det på igen, når du er færdig med at spise.

   Undervisere, der underviser i tre hold eller mere i løbet af en dag, skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt på skolen og i undervisningen. Ved prøver gælder det, at eksaminator/censor skal bære mundbind eller visir hele dagen, hvis man eksaminerer tre hold eller mere i løbet af en dag.

   Øvrige medarbejdere skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt på skolen.

   Skolen kan nægte adgang eller bortvise personer, som ikke overholder kravet om brug af mundbind eller visir. Ved bortvisning af elever registreres dette som fravær.

   Du kan dog fritages for anvendelse af mundbind og visir:
   - Hvis fysiske eller mentale forhold forhindrer dig i korrekt brug eller forhindrer dig i udførelse af vigtige funktioner f.eks. mundbetjent kørestol eller
   - Hvis du har betydeligt ubehag ved brug af mundbind og visir f.eks. hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst

  • Det er skolen, der vurderer, om du har en anerkendelsesværdig årsag til at undlade at bære mundbind eller visir.
 • Hvad gør jeg ved mistanke om COVID-19?
  • Du må ikke møde op på skolen, eller du skal tage hjem med det samme:                            
   - hvis du udviser symptomer på COVID-19 f.eks. tør hoste, feber, vejrtrækningsproblemer og ondt i halsen
   - hvis du er blevet identificeret som nær kontakt til en, der er smittet med COVID-19, men endnu ikke selv er blevet testet

   HUSK straks at give besked til din kontaktlærer/underviser/nærmeste leder og evt. arbejdsplads ved mistanke om COVID-19.

   Vi opfordrer til, at du får foretaget en COVID-19 test, hvis du udviser symptomer.

   Hvis du er nær kontakt, skal du testes 2 gange:
   - første gang tidligst 4 dage efter nær kontakt til den smittede
   - anden gang 2 dage efter den første test

   Følg denne guideline:
   1) Ring til Coronaopsporingen på tlf. 3232 0511 for at få hjælp til, hvornår du skal testes, samt henvisning til de 2 test
   2) Book testtider på Coronaproever.dk

   Du er nær kontakt, hvis du:
   - bor sammen med en, der er smittet
   - har haft direkte fysisk kontakt med en, der er smittet f.eks. kys eller kram
   - har haft direkte kontakt med sekreter fra en, der er smittet f.eks. hoste eller nys
   - har været indenfor 2 meters afstand i mere end 15 minutter med en, der er smittet f.eks. en samtale
   - har været indenfor 2 meters afstand af en, der er smittet, ved aktiviteter med kraftig udånding f.eks. sang, høj tale og råb, aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse f.eks. fitness og yoga eller ophold i lukkede rum med dårlig ventilation

   Læs mere om at være nær kontakt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

   Du må møde op på skolen igen:
   - når du har fået foretaget to test, og begge testresultater er negative

   I den periode, hvor du ikke må møde op på skolen, tilbyder skolen dig online undervisning – se afsnittet ”Hvordan foregår nødundervisning”. Medarbejdere skal kontakte nærmeste leder mhp. en aftale for denne periode.

   Du er anden kontakt, hvis du har:
   - været i nærheden af en smittet person f.eks. siddet overfor eller ved siden af, hvor du er usikker på, om du hele tiden har holdt den anbefalede afstand til den smittede
   - siddet til møde eller har haft undervisning med en smittet person, hvor du er usikker på, om du hele tiden har holdt den anbefalede afstand til den smittede, eller du har siddet i et tæt lukket lokale uden udluftning eller ventilation sammen med den smittede
   - deltaget i en begivenhed, hvor der viser sig at være flere smittede personer, og der derfor er mistanke om en "superspredningsbegivenhed"

   Du vil typisk få besked om, at du er anden kontakt:
   - via appen "Smittestop"
   - ved at blive kontaktet af en person, du kender, som er blevet smittet
   - ved at blive kontaktet af skolens ledelse eller Coronaopsporing

   Hvis du identificeres som anden kontakt, må du gerne møde op på skolen - du bør dog:
   - begrænse antallet af personer, du mødes med, indtil du er blevet testet negativ for COVID-19
   - få foretaget en hurtigtest eller PCR-test hurtigst muligt
   - have skærpet opmærksomhed på evt. udvikling af symptomer
   - have skærpet opmærksomhed på at holde god håndhygiejne, holde afstand, bruge mundbind m.v.
 • Hvad gør jeg, hvis jeg er smittet med COVID-19?
  • Du må ikke møde op på skolen, hvis du er bekræftet smittet med COVID-19.

   Hvis du er bekræftet smittet med COVID-19, skal du:
   - give din kontaktlærer/underviser/nærmeste leder og evt. arbejdsplads besked herom
   - identificere og orientere dine nære kontakter samt andre kontakter herom, dog kan skolens ledelse være behjælpelig med dette

   Nære kontakter er personer som:
   - bor sammen med dig
   - har haft direkte fysisk kontakt med dig f.eks. kys eller kram
   - har haft direkte kontakt med sekreter fra dig f.eks. hoste eller nys
   - har været indenfor 2 meters afstand i mere end 15 minutter med dig f.eks. en samtale
   - har været indenfor 2 meters afstand med dig ved aktiviteter med kraftig udånding f.eks. sang, høj tale og råb, aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse f.eks. fitness og yoga eller ophold i lukkede rum med dårlig ventilation

   Du må møde op på skolen igen:
   Når du har haft symptomer, må du møde op efter 48 timer uden symptomer eller efter 10 dages sygdom, hvis du kun har milde symptomer f.eks. tab af smags-/lugtesans, let hoste og træthed. Det kræver dog, at du har været feber fri i 48 timer uden brug af febernedsættende medicin.

   Når du ikke har haft symptomer, må du møde op 7 dage efter, du er blevet testet positiv for COVID-19.

   I den periode, hvor du ikke må møde op på skolen, tilbyder skolen dig online undervisning – se afsnittet ”Hvordan foregår nødundervisning”. Medarbejdere skal kontakte nærmeste leder mhp. en aftale for denne periode.
 • Hvad gør jeg, hvis en fra husstanden venter på testsvar?
  • Du må gerne tage i skole, på arbejde osv., men du skal være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring samt undgå tæt kontakt med den, der afventer testsvar.

  • Hvis dit barn er sendt hjem i selvisolation, fordi det er nær kontakt til en smittet, tilbyder skolen nødundervisning - se mere under afsnittet "Hvordan foregår nødundervisning".
 • Hvordan foregår nødundervisning?
  • Skolen tilbyder online undervisning til elever/kursister:
   - som er hjemsendt med symptomer på COVID-19 og venter på testsvar
   - som er hjemsendt, fordi eleven/kursisten er nær kontakt til en smittet, men endnu ikke selv er blevet testet
   - som er hjemsendt, fordi eleven/kursisten er konstateret smittet med COVID-19
   - hvis barn er hjemsendt, fordi det er nær kontakt til en smittet

   Hvis du vurderer, at du er frisk nok til at deltage i nødundervisningen, skal du give din kontaktlærer og/eller din(e) underviser(e) besked om, at du deltager i undervisningen online. Når du deltager i undervisningen online, forventer vi, at du sidder klar ved computeren, som hvis du var på skolen - og du skal have dit kamera tændt, så underviseren kan være i kontakt med dig.

   Hvis du er for syg til at deltage i nødundervisningen, skal du sygemelde dig i UDDATA+.

   Hvis du ikke har mulighed for at deltage i nødundervisningen, fordi dit barn er sendt hjem i isolation, skal du give skolen besked herom i UDDATA+.                          
 • Hvordan forholder jeg mig til særlige risikogrupper?
  • Selv om du er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19 eller er pårørende til en, der er i øget risiko, betyder det ikke, at der er større smitterisiko for dig på skolen.

   Men det anbefales, at du er særligt opmærksom på at forebygge smitte ved at:
   - bruge alle 5 supervåben
   - bruge mundbind i det offentlige rum, hvis ikke du har mulighed for at holde 2 meters afstand til andre
 • Nødundervisning
  • Skolen har tirsdag den 20. oktober 2020 konstateret ét smittetilfælde i afdelingen i Kolding.  
   Den pågældende elev har arbejdet i tværgående grupper i undervisningen, hvor de har været sammen ansigt-til-ansigt i mere end 15 minutter og med under 1 meters afstand. Efter rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed har skolen derfor ud fra et forsigtighedsprincip besluttet at sende de to hold hjem, som har arbejdet sammen på tværs, mhp. selvisolation samt fjernundervisning, mens eleverne afventer test og testsvar. Det drejer sig om 42 elever i alt.

   Endvidere har skolen den lørdag 24. oktober 2020 konstateret et smittetilfælde i afdelingen i Vejle.
   De 22 elever på dette hold har arbejdet i tværgående grupper i undervisningen, hvor de har været sammen ansigt-til-ansigt i mere end 15 minutter og med under 1 meters afstand. Derfor betragtes hele holdet ud fra et forsigtighedsprincip som værende nære kontakter, hvorfor holdet fjernundervises mandag og tirsdag den 26-27. oktober 2020, mens eleverne afventer test og testsvar. Mandag den 26. oktober har skolen dog konstateret yderligere et smittetilfælde blandt de hjemsendte elever, hvorfor nødundervisningen er forlænget til fredag den 30. oktober 2020.

   Nødundervisningen i form af fjernundervisning er således igangsat pga. sundhedsfaglige anbefalinger herom jvf. "Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser. 3. udgave, 17. september 2020".                                


HUSK de 6 supervåben:

Gå i selvisolation, hvis du har symptomer, er testet positiv eller er nær kontakt.
Gå i selvisolation, hvis du har symptomer, er testet positiv eller er nær kontakt.
Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
Host eller nyt i dit ærme - ikke dine hænder.
Host eller nye i dit ærme.
Undgå så vidt muligt håndtryk, kindkys, og kram.
Begræns den fysiske kontakt - undgå håndtryk, kindkys og kram.
Rør ting så lidt som muligt under dit besøg. Dette gælder f.eks. bordplader og håndtag m.v
Vær opmærksom på rengøring.
Hold afstand til din pårørende, andre beboere, og besøgende og til personalet.
Hold afstand og bed andre om at tage hensyn.