Støtte under uddannelsen


Der findes forskellige muligheder i forhold til, hvordan I som oplæringssted kan støtte jeres elever til at gennemføre deres uddannelse. Du kan læse mere om mulighederne for støtte nedenfor.På Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens kan en elev i oplæring få en mentor, hvis eleven har brug for ekstra støtte og vejledning for at kunne gennemføre oplæringen. En mentor kan f.eks. støtte elever med særlige personlige eller sociale udfordringer. 

Vil du høre mere om skolens mentorordning, kan du kontakte en uddannelsesvejleder.

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at elever på trods af funktionsnedsættelser kan uddanne sig på lige fod med andre elever.

Elevens behov for SPS er oftest tilstede både i skole- og oplæringsperioder. Støtte i oplæringsperioder varetages som udgangspunkt af oplæringsstedet, men kan i særlige tilfælde foregå på skolen.

Læs mere om SPS i linket nedenfor.

SPS i oplæringsperioder

Skolens studiecafe er et tilbud til eleverne både i skoleperioder og i oplæringsperioder. Studiecafe er tiltænkt de elever, som har faglige eller sproglige udfordringer. Det kan f.eks. være udfordringer med skriftlige formuleringer, mundtlige fremlæggelser eller udfordringer med at koble teori og praksis.

Studiecafeen foregår hver torsdag kl. 14.00-15.30 på alle skolens lokationer.

Eleven tilmelder sig studiecafeen ved en af skolens tovholdere for studiecafeen, sin kontaktlærer eller en af skolens uddannelsesvejledere. Når eleven er tilmeldt studiecafeen, er der mødepligt.

Du kan få mere viden om studiecafeen ved henvendelse til en af skolens uddannelsesvejledere.

Med Børne- og Undervisningsministeriets kvalitetsudviklingsmidler til styrket indsats for ordblinde har skolens læsevejledere udviklet fire videoer målrettet oplæringsvejledere i praksis og skolens personale, som yder specialpædagogisk støtte.

Videoerne er tænkt som en hjælp til vejledningen af ordblinde elever. Du finder videoerne via følgende link.