Hovedforløb Pædagogisk assistent

Uddannelsen til Pædagogisk assistent er for dig, der vil arbejde med børn, unge eller voksne med særlige behov. syge og handicappede.

Du lærer og får erfaring med:

  • Udviklende lege og aktiviteter - indendørs og udendørs
  • Aktiviteter der understøtter børns sproglige, kreavite og motoriske udvikling
  • Brug af digitale medier i daginstitutioner
  • Omsorg og støtte til børn og unge ud fra en pædagogisk tilgang
  • Din rolle i et professionelt pædagogisk fagligt fællesskab

 
 

Fredericia

 

Varighed
2 år, 1½ måned

 

Næste
uddannelsesstart:
5. aug. 2024


Fakta

Vil du uddannes som Pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en uddannelsesaftale hos Vejle Kommune eller Fredericia Kommune.

Tilgang til ansøgningen på hjemmesiden – januar 2025

Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos.

Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn.

Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. august, udbetales din elevløn den sidste bankdag i august.

Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.

Du kan finde mere information om elevløn via linket her.

På uddannelsen har du uddannelsesspecifikke fag, grundfag, valgfag og valgfrie specialefag. Undervisningen opdelt i temaer af forskellig varighed.

De uddannelsesspecifikke fag er:
· Pædagogik
· Psykologi i den pædagogiske praksis
· Kommunikation i den pædagogiske praksis
· Sundhed i den pædagogiske praksis
· Bevægelse og idræt
· Natur og udeliv
· Digital kultur
· Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
· Arbejdsmiljø og ergonomi

Grundfag:
· Dansk C
· Samfundsfag C

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag:
· Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer
· Digital pædagogisk praksis
· Naturen som pædagogisk læringsrum
· Understøttende undervisning
· Læring og udvikling hos små børn
· Speciale pædagogiske metoder
· Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis
· Medicinhåndtering

Valgfag:
· Det pædagogiske måltid og sundhed
· Innovation og iværksætteri
· Tysk
· Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske praksis
· Engelsk


Mandag 8.15 – 15.00
Tirsdag 8.15– 11.30
Onsdag 8.15 – 15.00
Torsdag 8.15 – 15.00
Fredag 8.15 – 14.00
Frokostpause kl. 12:30 - 13:00

Du kommer i oplæring 4 gange, mens du uddanner dig til pædagogisk assistent. Din oplæring foregår oftest i en børnehave, vuggestue, døgninstitution, dagplejen eller på en skole.

Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen, og din arbejdstid følger åbningstiderne på dit dit praktiksted.

Du har også mulighed for at komme i oplæring i udlandet. Vi kan tilbyde oplæringspladser i en lang række spændende lande. Spørg din vejleder for mere information om oplæring i udlandet.

SPS er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater, selvom du har en funktionsnedsættelse. Du kan søge om at få SPS, hvis du er ordblind, har psykiske vanskeligheder eller andet, som hæmmer dig i skolehverdagen. Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, kan du få forskellige former for støtte. 
For at få SPS på uddannelsen, skal du have dokumentation for din funktionsnedsættelse. Ved psykiske vanskeligheder kræves lægelig dokumentation fra din egen læge, speciallæge eller sygehus. Diagnosen skal fremgå af dokumentationen.  Ved ordblindhed kan en ordblindetest laves på skolen.
Det er en god idé at kontakte den SPS-ansvarlige på skolen, så snart du er optaget og gøre opmærksom på dit behov for støtte. Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever. Når I har afklaret, hvilken og hvor meget støtte du har behov for, ansøger den SPS-ansvarlige hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Information om SPS (specialpædagogisk støtte): https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende


For mere info:

Kontakt Marlene Troldtoft på email: mat@sosufvh.dk eller telefon:2855 2165

Marlene Troldtoft

SPS-ansvarlig

  2855 2165