Hovedforløb Social- og sundhedsassistent

Uddannelsen som Social- og sundhedsassistent er for dig, der vil sikre, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet – hele vejen igennem

Du får ansvar for både at koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering af borgeren. Du er alarmklokken, som tidligt observerer ændringer i borgerens mentale og fysiske helbred.

 
 

Fredericia, Vejle,
Horsens

 

Varighed
2 år, 10 måneder

 

Næste uddannelsesstart: 1. juli 2024 
Læs mere om muligheder for godskrivning her

Du er også altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder

Vil du uddanne dig til social- og sundhedsassistent på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en elevstilling hos Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune eller Kolding Kommune.

Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos, da det er dem, der ansætter eleverne.

For at søge ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent skal du være i gang med eller have have gennemført Grundforløb 2 social- og sundhedsassistent, Grundforløb 2 social- og sundhedshjælper eller uddannelsen som social- og sundhedshjælper med dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau.

Hold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig antal elever. Der kan undtagelsesvis i uddannelsen forekomme flytning af skoleperioder til en anden af skolens afdelinger, end den uddannelsen er startet op på.

For ansøgning til denne opstart er vilkårene:
Tilgang til ansøgningen på hjemmesiden den: 12. juni 2024
Ansøgningsfrist den: 16. juli 2024
Besked til ansøgeren den: 15. august 2024

Herunder finder du links til kommunernes jobportaler

Link til Horsens Kommune

Link til Hedensted Kommune

Link til Vejle Kommune

Link til Fredericia Kommune

Link til Kolding Kommune


På social- og sundhedsassistent-uddannelsen har du uddannelsesspecifikke fag, grundfag, 3 valgfag og 3 valgfri uddannelsesspecifikke fag. Undervisningen opdelt i temaer af forskellig varighed.

De uddannelsesspecifikke fag er:
· Mødet med borgeren og patienten
· Det sammenhængende borger- og patientforløb
· Kvalitet og udvikling
· Somatisk sygdom og sygepleje
· Psykisk sygdom og sygepleje
· Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
· Farmakologi og medicinhåndtering

Grundfagene er:
· Naturfag C-niveau
· Dansk C-niveau
· Engelsk D-niveau

Valgfagene er:
· SOSU viden og færdigheder (skills)
· KRAM i praksis
· Kommunikation og konflikthåndtering
· Innovation
· Sanser og livskvalitet i mennerskers hverdag
· Tysk
· Engelsk (for EUV-elever)

De valgfrie uddannelsesspecifikke fag er:
· SOSU-assistenten som teamleder
· Netværk og samskabelse med udsatte grupper
· Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk indsats
· Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse
· SOSU-assistentens rolle v. indlæggelse af borger m. demens
· Borgeren med fysisk og/eller psykisk handicap
· Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
· SOSU-assistentens opgaver i forhold til livets afslutning

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse vil indgå som en naturlig del af den daglige undervisning og tilrettelæggelse, så det understøtter din læring.

Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn.

Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. august, udbetales din elevløn den sidste bankdag i august.

Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.

Du kan finde mere information om elevløn via linket her.

Skolens uddannelsesvejledere kan vejlede dig, før du begynder på én af uddannelserne og under dit uddannelsesforløb. Uddannelsesvejlederne kan for eksempel hjælpe dig med at lægge en uddannelsesplan og svare på spørgsmål om videre uddannelse. De kan også vejlede dig om, hvilke faglige og personlige kompetencer, der er vigtige for dig for at kunne gennemføre uddannelserne.

Du er altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder ved behov for hjælp eller støtte under uddannelsen. Sammen kan I lægge en plan, så du kommer godt igennem din uddannelse.

Se uddannelsesvejledernes kontaktdata øverst til højre på siden - under "Mere info?"

SPS er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater, selvom du har en funktionsnedsættelse. Du kan søge om at få SPS, hvis du er ordblind, har psykiske vanskeligheder eller andet, som hæmmer dig i skolehverdagen. Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, kan du få forskellige former for støtte. 
For at få SPS på uddannelsen, skal du have dokumentation for din funktionsnedsættelse. Ved psykiske vanskeligheder kræves lægelig dokumentation fra din egen læge, speciallæge eller sygehus. Diagnosen skal fremgå af dokumentationen.  Ved ordblindhed kan en ordblindetest laves på skolen.
Det er en god idé at kontakte den SPS-ansvarlige på skolen, så snart du er optaget og gøre opmærksom på dit behov for støtte. Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever. Når I har afklaret, hvilken og hvor meget støtte du har behov for, ansøger den SPS-ansvarlige hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Information om SPS (specialpædagogisk støtte): https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende


For mere info:

Kontakt Marlene Troldtoft på email: mat@sosufvh.dk eller telefon:2855 2165

Marlene Troldtoft

SPS-ansvarlig

  2855 2165