Fokus på at støtte dig under din uddannelse

På Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har vi forskellige tilbud om støtte og hjælp under uddannelse. Du kan her se en kort beskrivelse af de forskellige former for støtte og hjælp, vi kan tilbyde dig. Du er også altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder for at høre mere om de forskellige tilbud.


Som elev på Social- og Sundhedsskolen får du tilknyttet en kontaktlærer under uddannelsen. Sammen med din kontaktlærer udarbejder du din individuelle uddannelsesplan for at skabe et overblik over din faglige og personlige udvikling. Du kan også tale med din kontaktlærer om de udfordringer, du møder undervejs i uddannelsen. Du får tildelt en kontaktlærer ca. 14 dage inde i dit uddannelsesforløb.

Har du problemer med at læse eller skrive? Er du ordblind eller langsom læser? Har du svært ved at overskue og forstå en tekst, du skal læse? Har du svært ved at skrive de opgaver, du bliver stillet?

Det kan læsevejlederne på Social- og Sundhedsskolen hjælpe dig med.

Læsevejlederne kan også hjælpe dig med:

· Hjælpemidler til oplæsning
· Hjælpemidler til at skrive og stave
· Teknikker til at forbedre din læseforståelse
· Studieteknik
· Lydbøger

Kontakt en uddannelsesvejleder for at høre mere.

SPS er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater, selvom du har en funktionsnedsættelse. Du kan søge om at få SPS, hvis du er ordblind, har psykiske vanskeligheder eller andet, som hæmmer dig i skolehverdagen. Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, kan du få forskellige former for støtte. 
For at få SPS på uddannelsen, skal du have dokumentation for din funktionsnedsættelse. Ved psykiske vanskeligheder kræves lægelig dokumentation fra din egen læge, speciallæge eller sygehus. Diagnosen skal fremgå af dokumentationen.  Ved ordblindhed kan en ordblindetest laves på skolen.
Det er en god idé at kontakte den SPS-ansvarlige på skolen, så snart du er optaget og gøre opmærksom på dit behov for støtte. Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever. Når I har afklaret, hvilken og hvor meget støtte du har behov for, ansøger den SPS-ansvarlige hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Information om SPS (specialpædagogisk støtte): https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende


For mere info:

Kontakt Marlene Troldtoft på email: mat@sosufvh.dk eller telefon:2855 2165

Marlene Troldtoft

SPS-ansvarlig

  2855 2165

På Social og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens kan en elev i praktikken få en mentor, hvis eleven har brug for ekstra støtte og vejledning for at kunne gennemføre praktikken. En mentor kan f.eks. støtte elever med særlige personlige eller sociale udfordringer, der kan have betydning for elevens uddannelse.
Vil du høre mere om skolens mentorordning, kan du kontakte en uddannelsesvejleder.

Elever i oplæring har mulighed for at deltage i skolens studiecentertid.

Deltagelse i studiecentertiden er tiltænkt de elever, som har faglige udfordringer eller udfordringer med at koble teori og praksis.


Studiecafeen foregår hver torsdag kl. 13.00-15.00 på alle skolens lokationer. Der er dog ikke et tilbud til elever på SSA med udfordringer i naturfag/farmakologi i Kolding - her henvises til Fredericia.

Oplæringen tilmelder eleven til studiecentertiden via en af skolens uddannelsesvejledere. Når eleven er tilmeldt studiecentertiden, er der mødepligt.

Du kan få mere viden om studiecentertiden ved henvendelse til en af skolens uddannelsesvejledere.

Kontakt Ulla Sundgaard Reimer på email: ulr@sosufvh.dk eller telefon:

Ulla Sundgaard Reimer

Uddannelsesvejleder, SSH & SSA Fredericia og Vejle, EUX Vejle, GF2 afkortede & GF2 Online Fredericia

  2912 8038

Kontakt Stinne Høy Sørensen på email: sth@sosufvh.dk eller telefon:

Stinne Høy Sørensen

konst. afdelingsleder

  4024 2203

Kontakt Lisbet Sørensen på email: lis@sosufvh.dk eller telefon:

Lisbet Sørensen

Skoleansvarlig for skole-/praktiksamarbejdet

  2912 8039

Kontakt Vinnie Vinding på email: viv@sosufvh.dk eller telefon:

Vinnie Vinding

Uddannelsesvejleder GF1, GF2 & PAU Fredericia

  2978 9938