En skole hvor vi ikke tolererer mobning

På skolen lever elever og medarbejdere op til skolens værdier - ”ordentlighed” og ”høj faglighed”. Det forventes, at alle deltager i skolens fællesskab og opfører sig med respekt og tolerance over for hinanden. Trivsel er en forudsætning for det gode arbejds- og læringsmiljø, og alle skal være tilfredse og trygge ved at være på skolen.
Skolen har derfor formuleret en antimobbestrategi, hvis formål er at er at sikre et godt arbejds- og læringsmiljø samt forebygge mobning, herunder digital mobning. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har ansvar for at forebygge og reagere på.


Formål

I henhold til Undervisningsmiljøloven (LBK nr. 316 af 5. april 2017 § 1b) skal skolen fastsætte en antimobbestrategi. I nedenstående kan du/I se hvad definitionen af mobning er samt blive opmærksom på tegn på mobning og få information om hvordan vi håndterer mobning, hvor man kan søge hjælp m.m.


Definition af mobning

”Mobning er et socialt fænomen, som in- og ekskluderer gennem ekstreme marginaliseringsprocesser. Mobning opstår i en gruppe, når ekskluderende processer tager overhånd og glider af sporet. Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige sociale identiteter, mens andre berøves denne anerkendelse og i stedet udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet.” Dansk center for undervisningsmiljø, december 2016. På skolen vil der kunne opstå drillerier og konflikter. Drillerier et typisk enkeltstående, tilfældige og spontane situationer i modsætning til mobning, som er en systematisk udstødelse. Konflikter er uoverensstemmelser om en bestemt sag mellem to eller flere mennesker. Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb.

Mobning kan tage mange former:
 • Verbalt: eks. øgenavne eller sårende bemærkninger.
 • Socialt: eks. eleven bliver holdt uden for fællesskabet.
 • Materielt: eks. eleven får ødelagt sine ting.
 • Psykisk: eks. eleven bliver truet eller tvunget til noget.
 • Fysisk: eks. eleven bliver slået eller sparket.
 • Digitalt: eks. lægge eller dele krænkende/diskriminerende tekster, billeder eller videoer på sociale medier. Udelukkelse af bestemte personer fra sociale fora eks. en klassegruppe på Facebook.
 •  

  Tegn på mobning

  Tegn på mobning kan ses ved, at:

 • Drilleri ikke længere er for sjov
 • Konflikter ikke længere kan løses
 • Udstødelseshandlinger bliver systematiske
 • Fællesskaber er præget af utryghed
 • Fællesskaber har lav tolerancetærskel
 • Fælleskaber mangler empati
 • Fællesskaber er præget af magtubalance
 • Fællesskaber er præget af ensomhed.

 • Læs mere om mobning, og hvad du kan gøre, hvis du oplever mobning, på dcum.dk.

   Se skolens komplette antimobbestrategi her.


  Ledelse:
  • Sikre kendskab til skolens ”ordensregler og retningslinjer” samt ”antimobbestrategi”.
  • Sikre gennemførelse af elevtilfredshedsundersøgelse og undersøgelse af undervisningsmiljøet.
  • Pligt til handling ved oplevelse af konkrete problemer med mobning.
  • Sikre mulighed for relevant uddannelse af medarbejdere i konflikthåndtering.

  Medarbejdere:
  • Opmærksomhed på klassens og enkelte elevers trivsel, herunder sprog i klassen.
  • Ved introduktion til nye hold drøftes god klasserumskultur og samarbejdsaftaler i klassen for blandt
     andet af undgå konflikter og mobning.
  • Individuelle kontaktlærersamtaler om trivsel.
  • Lave fællesskabsfremmende aktiviteter som eks. ekskursioner, introforløb og studierejser.
  • Inddrage ledelse og uddannelsesvejledere ved mistanke om mobning.

  Elever:
  • Klassearrangementer er for alle, og alle er meldt ind i digitale klassegrupper.
  • Alle siger fra over for drilleri og mobning.
  • Ingen deler billeder af andre uden deres samtykke.
  • Alle opretholder en god tone, også på de sociale medier – man skriver kun noget, man også ville
    kunne sige ansigt til ansigt.
  • Inddrag undervisere, uddannelsesvejledere eller ledelse ved den mindste mistanke om mobning.
  • Elevrådet har en vigtig rolle i at skabe et godt læringsmiljø for alle elever.

  Hvis skolen konstaterer et problem omkring mobning, vil skolen hurtigst muligt reagere på sagen for stoppe mobningen.

 • For straks at stoppe mobningen iværksættes en eller flere midlertidige foranstaltninger eks. i forhold til: Hvem mobber hvem? Hvordan foregår mobningen? Hvor foregår mobningen? Hvad handler mobningen om? Er der vidner til mobningen? Skal der sættes ind med sanktioner?
 • Så hurtigt som muligt, dog inden fem skoledage, drøftes sagen med de involverede parter – herunder forældre til elever under 18 år.

 • Inden for ti skoledage har skolen udarbejdet en handleplan, der indeholder:
 • Kortlægning af mobningen
 • Tiltag for at afklare mobningens fulde omfang – er der yderligere ofre og mobbere
 • Tiltag for at beskytte ofret/ofrene eks. samtaler med kontaktlærer, uddannelsesvejleder eller psykolog
 • Tiltag i forhold til mobber/mobbere eks. samtaler med kontaktlærer, uddannelsesvejleder eller psykolog, evt. yderligere sanktioner
 • Tiltag for at afdække og forbedre den klasse- og skolekultur, som mobningen foregår i.
 • En tidsplan i forhold til evaluering af indsatserne.
 • Hvis en elev eller forældre (elever under 18 år) oplever, at skolen ikke på passende vis griber ind i forhold til mobning kan man klage.

  En klage i forhold til skolens håndtering af mobning indgives skriftligt til skolen på adressen: Social- og Sundhedskolen, 6. Julivej 67, 7000 Fredericia. 

  Se mere om den Nationale klageinstans for mobning her