Hovedforløb Social- og sundhedshjælper

 
 

Fredericia,Vejle,
Horsens

 

Varighed
1 år, 2 måneder

 

Næste
Uddannelsesstart:
 
August 2021

 

ElevlønUddannelsen som Social- og sundhedshjælper er for dig, der vil fremme livskvalitet hos ældre, syge og handicappede. Som Social-og sundhedshjælper støtter og motiverer du den enkelte til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag, hvor du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver. Du kan være den gennemgående person i den enkelte borgers hverdag.Fakta

 • ANSØGNINGSFRIST OG UDDANNELSESSTART
  • Vil du uddanne dig til social- og sundhedshjælper på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en elevstilling hos Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune eller Kolding Kommune. 

   Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos, da det er dem, der ansætter eleverne.

   For at søge ind på uddannelsen til social- og sundhedshjælper skal du være i gang med eller  have gennemført Grundforløb 2 social- og sundhedshjælper eller Grundforløb 2 social- og sundhedsassistent med dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau.

   Hold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig antal elever. Der kan undtagelsesvis i uddannelsen forekomme flytning af skoleperioder til en anden af skolens afdelinger, end den uddannelsen er startet op på.


   For ansøgning til denne opstart er vilkårene:

   Link til  er tilgængelig, overskredet 

   Ansøgningsfrist, overskredet

   Besked om optag/ikke optag, overskredet

   Uddannelsesstart, uge 32 mandag den 9. august 2021.    
   Klik på nedenstående link:


   Horsens Kommune- Link til ansøgning

   Hedensted Kommune - Link til ansøgning

   Vejle Kommune - Link til ansøgning

   Fredericia Kommune - Link til ansøgning

   Kolding Kommune - Link til ansøgning


 • FAG PÅ HOVEDFORLØB
  • De uddannelsesspecifikke fag er:
   • Social- og sundhedshjælperens rolle
   • Mødet med borgeren
   • Personlig hjælp, omsorg og pleje
   • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

   Valgfrie uddannelsesspecifikke fag:
   • Samarbejde med borgeren med demens og pårørende

   Valgfag:
   • Mødet med borger med psykiske sygdomme
   • Palliation
   • SOSU viden og færdigheder
   • Innovation
   • SOSU i Danmark og andre lande
   • Tysk
   • Engelsk
 • MØDETIDER

  • Mandag 8.15 – 15.00

   Tirsdag 8.15– 11.30 

   Onsdag 8.15 – 15.00
   Torsdag 8.15 – 15.00

   Fredag 8.15 – 14.00

   Frokostpause kl. 12:30 - 13:00
 • ØKONOMI PÅ HOVEDFORLØBET
  • Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn.

   Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. august, udbetales din elevløn den sidste bankdag i august.

   Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.

   Du kan finde mere information om elevløn via linket her.
 • I PRAKTIK UNDER DIN UDDANNELSE
  • Du kommer i praktik 2 gange, mens du uddanner dig til social- og sundhedshjælper. Din praktik foregår hos den kommune, du er ansat i. Du kommer til at være i hjemmeplejen og på et plejecenter.

   Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen, og din arbejdstid følger dit praktiksteds arbejdstider.
 • SPØRG DIN UDDANNELSEVEJLEDER
  • Uddannelsesvejledere
   Skolens uddannelsesvejledere kan vejlede dig, før du begynder på én af uddannelserne og under dit uddannelsesforløb. Uddannelsesvejlederne kan for eksempel hjælpe dig med at lægge en uddannelsesplan og svare på spørgsmål om videre uddannelse. De kan også vejlede dig om, hvilke faglige og personlige kompetencer, der er vigtige for dig for at kunne gennemføre uddannelserne.

   Du er altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder ved behov for hjælp eller støtte under uddannelsen. Sammen kan I lægge en plan, så du kommer godt igennem din uddannelse.

   Se uddannelsesvejledernes kontaktdata til højre på siden.

 • BRUG FOR EKSTRA STØTTE UNDER DIN UDDANNELSE (SPS)
  • SPS er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater, selvom du har en funktionsnedsættelse. Du kan søge om at få SPS, hvis du er ordblind, har psykiske vanskeligheder eller andet, som hæmmer dig i skolehverdagen. Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, kan du få forskellige former for støtte. 


   For at få SPS på uddannelsen, skal du have dokumentation for din funktionsnedsættelse. Ved psykiske vanskeligheder kræves lægelig dokumentation fra din egen læge, speciallæge eller sygehus. Diagnosen skal fremgå af dokumentationen. Ved ordblindhed kan en ordblindetest laves på skolen.


   Det er en god idé at kontakte den SPS-ansvarlige på skolen, så snart du er optaget og gøre opmærksom på dit behov for støtte. Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever. Når I har afklaret, hvilken og hvor meget støtte du har behov for, ansøger den SPS-ansvarlige hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.   Information om SPS (specialpædagogisk støtte):

   https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende


 • NYTTIGE LINKS


Kontakt


Kontakt Anette Risum-Hansen på email: ars@sosufvh.dk eller telefon:2148 6288
Anette Risum-Hansen
Uddannelsesvejleder, Grundforløboptag alle afdelinger, GF1 & GF2 Vejle.

  2148 6288
Kontakt Ulla Sundgaard Reimer på email: ulr@sosufvh.dk eller telefon:2912 8038
Ulla Sundgaard Reimer
Uddannelsesvejleder SSH i Vejle/Horsens, SSA og EUX i Vejle

  2912 8038
Kontakt Marlene Troldtoft på email: mat@sosufvh.dk eller telefon:2855 2165
Marlene Troldtoft
SPS-Koordinator

  +45 79 211 246
  2855 2165