Hovedforløb Social- og sundhedshjælper

Uddannelsen som Social- og sundhedshjælper er for dig, der vil fremme livskvalitet hos ældre, syge og handicappede.

Som Social-og sundhedshjælper støtter og motiverer du den enkelte til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag, hvor du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver. Du kan være den gennemgående person i den enkelte borgers hverdag.

 
 

Fredericia, Vejle,
Horsens

 

Varighed
1 år, 2 måneder

 

Næste
uddannelsesstart:
Januar 2022
Fakta

Vil du uddanne dig til social- og sundhedshjælper på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en elevstilling hos Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune eller Kolding Kommune. 

Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos, da det er dem, der ansætter eleverne.

For at søge ind på uddannelsen til social- og sundhedshjælper skal du være i gang med eller  have gennemført Grundforløb 2 social- og sundhedshjælper eller Grundforløb 2 social- og sundhedsassistent med dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau.

Hold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig antal elever. Der kan undtagelsesvis i uddannelsen forekomme flytning af skoleperioder til en anden af skolens afdelinger, end den uddannelsen er startet op på.


For ansøgning til denne opstart er vilkårene:

Ansøgningsfrist torsdag den 21. oktober 2021.

Besked om optag/ikke optag fredag den 3. december 2021.

Uddannelsesstart mandag den 31. januar 2022.

Link til ansøgninger tilgængelige mandag den 27. september 2021


 
Klik på nedenstående link:

Horsens Kommune- Link til ansøgning

Hedensted Kommune - Link til ansøgning

Vejle Kommune - Link til ansøgning

Fredericia Kommune - Link til ansøgning

Kolding Kommune - Link til ansøgning


De uddannelsesspecifikke fag er:
• Social- og sundhedshjælperens rolle
• Mødet med borgeren
• Personlig hjælp, omsorg og pleje
• Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag:
• Samarbejde med borgeren med demens og pårørende

Valgfag:
• Mødet med borger med psykiske sygdomme
• Palliation
• SOSU viden og færdigheder
• Innovation
• SOSU i Danmark og andre lande
• Tysk
• Engelsk


Mandag 8.15 – 15.00

Tirsdag 8.15– 11.30 

Onsdag 8.15 – 15.00
Torsdag 8.15 – 15.00

Fredag 8.15 – 14.00

Frokostpause kl. 12:30 - 13:00
Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn.

Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. august, udbetales din elevløn den sidste bankdag i august.

Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.

Du kan finde mere information om elevløn via linket her.

Du kommer i praktik 2 gange, mens du uddanner dig til social- og sundhedshjælper. Din praktik foregår hos den kommune, du er ansat i. Du kommer til at være i hjemmeplejen og på et plejecenter.

Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen, og din arbejdstid følger dit praktiksteds arbejdstider.

Uddannelsesvejledere
Skolens uddannelsesvejledere kan vejlede dig, før du begynder på én af uddannelserne og under dit uddannelsesforløb. Uddannelsesvejlederne kan for eksempel hjælpe dig med at lægge en uddannelsesplan og svare på spørgsmål om videre uddannelse. De kan også vejlede dig om, hvilke faglige og personlige kompetencer, der er vigtige for dig for at kunne gennemføre uddannelserne.

Du er altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder ved behov for hjælp eller støtte under uddannelsen. Sammen kan I lægge en plan, så du kommer godt igennem din uddannelse.

Se uddannelsesvejledernes kontaktdata øverst til højre på siden - under "Mere info ?"

SPS er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater, selvom du har en funktionsnedsættelse. Du kan søge om at få SPS, hvis du er ordblind, har psykiske vanskeligheder eller andet, som hæmmer dig i skolehverdagen. Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, kan du få forskellige former for støtte. 
For at få SPS på uddannelsen, skal du have dokumentation for din funktionsnedsættelse. Ved psykiske vanskeligheder kræves lægelig dokumentation fra din egen læge, speciallæge eller sygehus. Diagnosen skal fremgå af dokumentationen.  Ved ordblindhed kan en ordblindetest laves på skolen.
Det er en god idé at kontakte den SPS-ansvarlige på skolen, så snart du er optaget og gøre opmærksom på dit behov for støtte. Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever. Når I har afklaret, hvilken og hvor meget støtte du har behov for, ansøger den SPS-ansvarlige hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Information om SPS (specialpædagogisk støtte): https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende


For mere info:

Kontakt Marlene Troldtoft på email: mat@sosufvh.dk eller telefon:2855 2165

Marlene Troldtoft

SPS-ansvarlig

  2855 2165

Kontakt Ulla Sundgaard Reimer på email: ulr@sosufvh.dk eller telefon:

Ulla Sundgaard Reimer

Uddannelsesvejleder, SSH & SSA Fredericia og Vejle, EUX Vejle, GF2 afkortede & GF2 Online Fredericia

  2912 8038

Kontakt Lisbet Sørensen på email: lis@sosufvh.dk eller telefon:

Lisbet Sørensen

Uddannelsesvejleder SSH & SSA Horsens og skole-/praktikkoordinator

  2912 8039