Databeskyttelse

Her kan du læse om skolens politik for behandling af persondata.

Dataansvar

Vi beskytter dine data
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
Det betyder også, at vi:
• Sørger for at dine data er beskyttede
• Sletter dine data, når de ikke længere skal bruges
• Ikke deler dine data med uvedkommende

Social og Sundhedsskolen FVH er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Databeskyttelsesrådgiver:
DPO Dina Rasmussen, IT-Center Fyn
Adresse: Børstenbindervej 6, 1. Sal, 5230 Odense M
CVR: 29547734
Tlf.: 2362 2219
E-mail: dira@itcfyn.dk
Website:https://itcfyn.dk/

Skolens ansvarlige:
Administrations- og ressourcechef
Social- og sundhedsskolen FVH
Morten Guldmann Olsen
Adresse: 6. Julivej 67, 7000 Fredericia
CVR: 2955 1081
Telefonnr.: 2979 9316
Mail: sos@sosufvh.dk
Website: www.sosufvh.dk

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål.
Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata, typisk i forbindelse med uddannelsesstart.
Vi indsamler kun data om dig, som der er hjemmel til, eller som du har givet samtykke til.

Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender oplysninger om dig, som er nødvendige for, at du kan gennemføre din uddannelse, din efteruddannelse eller i forbindelse med dit ansættelsesforhold på skolen.
De oplysninger, vi anvender, omfatter almindelige og følsomme oplysninger.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
De bestemte formål handler om gennemførelsen af din uddannelse, din efteruddannelse eller varetagelsen af din ansættelse.
Skolen indsamler også de nødvendige oplysninger for at kunne administrere dit forløb og for at kunne leve op til lovkrav til skolen.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
I de tilfælde, hvor skolen ikke gennem lov har hjemmel til at indsamle oplysningerne, behandler vi kun oplysninger, hvis du giver os samtykke til det, og vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata.
Vi oplyser dig om, hvad oplysningerne skal bruges til, og de bliver kun brugt til det formål, du har givet samtykke til.
Det er frivilligt at give dette samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Vi behandler kun relevante, nødvendige persondata
Vi behandler oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.
Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger om dig, der er relevante for skolen. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger.
Vi bruger fx ikke flere personoplysninger, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger, der er nødvendig at indsamle og opbevare for skolens drift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Det er vigtigt, at dine data er korrekte og opdaterede; derfor beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data, så vi kan sørge for at holde dine persondata opdaterede.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
Nogle data er skolen lovmæssigt forpligtet til at gemme i længere tid.

Vi videregiver ikke dine persondata uden hjemmel
Som et led i din uddannelse eller din efteruddannelse indgår der nogle gange andre samarbejdspartnere, som er en del af dit forløb, fx et oplæringssted eller din arbejdsplads.
Vi udveksler persondata med andre, som er nødvendige for dit forløb. Udvekslingen sker med det formål at tage sig af din uddannelse eller dit kursus. Vi udveksler kun oplysninger, som er relevante og nødvendige for formålet.
Vi videregiver ikke persondata til andre, som ikke har en andel i din uddannelse, din efteruddannelse eller din ansættelse.

Vi beskytter dine persondata
Skolen har et samarbejde med IT Center Fyn, der står for den tekniske sikkerhed, herunder etablering af firewall, krypterede mailforbindelser og procedurer for back up.

Vi har interne regler om informationssikkerhed
Vi har udarbejdet interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de kommer fra, og hvad vi anvender dem til.
Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, hvis der videregives oplysninger til andre.
Hvis du anmoder om det, oplyser dig om til de data, vi behandler om dig.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til skolen på mailadressen sos@sosufvh.dk.

Du har ret til at få ukorrekte persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er ukorrekte, har du som hovedregel ret til at få dem rettet.
Du skal henvende dig til os og oplyse os om de ukorrekte data, og om hvad de skal ændres til.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata.
Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.
Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne for at få dine persondata ændret eller slettet er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Efter behandling af din anmodning vil du få skriftligt svar.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du skal sende din indsigelse til skolen på mailadressen sos@sosufvh.dk.
Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du kan læse uddybende om EU’s persondataforordning her

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Den registrerede er den fysiske person, som personoplysningerne vedrører, fx medarbejdere, elever, leverandører, samarbejdspartnere og andre.

Behandling af personoplysninger skal fortolkes bredt. Begrebet ”behandling” dækker over enhver aktivitet eller en række af aktiviteter, som personoplysninger gøres til genstand for. Det kan fx være indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, ændring, søgning, eventuelt videregivelse samt sletning.

Almindelige/fortrolige personoplysninger er alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar person, der ikke er omfattet af nedenstående kategori, eksempelvis navn, adresse, CPR-nummer, e-mail, billeder, telefonnummer.

Følsomme personoplysninger er oplysninger om helbredsforhold, fagforening, racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksuelle forhold og genetiske oplysninger. Der er tale om en udtømmende liste.

Dataansvarlig er den person eller myndighed/organisation, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler er den, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne – dvs. arbejder under instruks af den dataansvarlige. Databehandler er i henhold til forordningen forpligtet til at føre fortegnelse over behandlingskategorier, der føres på vegne af den dataansvarlige.

Databeskyttelsesrådgiveren (DPO) er en uafhængig person med ekspertise i databeskyttelsesret og –praksis, der skal inddrages i alle spørgsmål om databeskyttelse og rådgive om de databeskyttelsesretlige regler hos SOSUFVH.
Databeskyttelsesrådgiverens funktion er at understøtte, at skolen overholder reglerne i forordningen. DPO-funktionen på SOSUFVH varetages i regi af IT-Center Fyn som led i et samarbejde mellem en række skoler.