Udviklingsprojekter

På Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens ønsker vi at skabe stærke bånd til omverdenen. Vi deltager derfor i lokale, regionale, nationale og internationale projekter med henblik på at udvikle skolens professionelle læringsmiljø.

Som led i skolens strategi har vi fokus på følgende indsatser for at styrke det profesionelle læringsmiljø:
• Dannelse
• Helhedsorientering og tværgående samarbejde
• Praksisnær undervisning

Nedenfor kan du læse mere om de projekter, vi deltager i.

Projekt "Karrierematch: Til SOSU-uddannelse og job" er finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje og har bl.a. til formål at styrke:


- Samarbejdet mellem SOSU-skolerne i regionen, de ansættende myndigheder og eleverne
- Overgangen fra Grundforløb 2 til hovedforløbet
- Overgangen fra første skoleperiode til første praktikperiode på hovedforløbet


Hermed understøtter projektet rekrutteringen til SOSU-uddannelserne og branchen, samtidig med at eleverne bliver bedre rustet til praktikken hos de ansættende myndigheder.

Science 2 logo


Projekt Science II gennemføres med støtte fra Den Europæiske Socialfond, og projektet har til formål at styrke undervisningen og læringen i Naturfag på de danske social- og sundhedsskoler.


I projektet indgår 9 social- og sundhedsskoler fra Jylland og Fyn, heriblandt Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. Samlet set deltager 100 naturfagsundervisere og ca. 2.000 elever i projektet, som løber fra juni 2019 til september 2022.


Projektet består af fire hovedaktiviteter:

1. Kompetenceløft af naturfagsundervisere mhp. at udvikle ny undervisningspraksis

2. Udvikling af fælles digitalt undervisningsmateriale, der understøtter undersøgelsesbaseret undervisning

3. Gennemførelse af 100 pilotforløb på både grundforløb og hovedforløb

4. Udarbejdelse af elevfortællinger mhp. at skabe naturvidenskabelige rollemodeller


Læs mere om projektet i projektresuméet.

Logo Digital elementer

Projekt "Digitale undervisningselementer til naturfag på SOSU-uddannelserne" gennemføres med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet.


Projektet har til formål at udvikle digitale undervisningselementer til Naturfag niveau D/C og E/F for SOSU-uddannelserne med henblik på at styrke elevernes læringsudbytte, både i forhold til undervisningsdifferentiering, understøttelse af arbejdsformer og det eksperimentelle arbejde, undersøgelser og cases.


De digitale undervisningselementer vil være:
- Flipped learning og animation
- Virtual reality
- Virtual gaming simulation
- STEM portal for SOSU-uddannelserne


De digitale undervisningselementer fra projektet vil blive afprøvet i Science II projektet.


Læs mere om projektet i projektresuméet.

I forlængelse af den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden" har Undervisningsministeriet nedsat en pulje til et program om karakterdannelse i erhvervsuddannelserne. Formålet med puljen er at understøtte stærke dannelsesmiljøer omkring erhvervsuddannelser ved at udvikle redskaber, som kan understøtte erhvervsskolernes arbejde med karakterdannelse fremover. Projekt "Karakterdannelse i EUD" er således finansieret af denne pulje.


Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens deltager i trin 2 i programmet, Udvikling og afprøvning af redskaber, som løber i perioden 2020-2021, sammen med 17 andre erhvervsskoler. De 18 skoler skal til sammen udvikle 10 redskaber under følgende tre temaer:


- Karakterdannelse i mødet med faglige fællesskaber
- Karakterdannelse i praksis
- Karakterdannelse til fagperson


Redskaberne vil blive formidlet sammen med inspirationsmateriale på EMU.dk ved programmets afslutning i 2021.

Der sorterer to projekter under titlen "Koordinering af praktikpladser":


1. Aktiviteter der understøtter fastholdelsen af eleverne i praktikken på SOSU-uddannelserne
2. Udformning af en aktiv unge-personale politik på SOSU-området som værktøj til øget fastholdelse og rekruttering


Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens deltager i projekterne sammen med:


- Randers Social- og Sundhedsskolen (projektleder på 1. projekt)
- Social- og Sundhedsskolen Skive, Thisted, Viborg
- Social- og Sundhedsskolen Nordjylland
- Social- og Sundhedsskolen Østjylland (projektleder på 2. projekt)
- Social- og Sundhedsskolen Herning


Projektet "Aktiviteter der understøtter fastholdelsen af eleverne i praktikken på SOSU-uddannelserne"  har til formål at fastholde SOSU-elever under praktikperioderne med henblik på at sikre kompetente velfærdsmedarbejdere i fremtiden. Projektet er særligt målrettet EUX-eleverne på grundforløb 2 på social- og sundhedsassistentuddannelsen.


I projektet "Udformning af en aktiv unge-personale politik på SOSU-området som værktøj til øget fastholdelse og rekruttering" er der fokus på, hvordan der kan skabes bedre rammer for ungemiljøer for eleverne på erhvervsuddannelserne, da de i store dele af uddannelsen er i praktik, hvor de sjældent møder andre unge på deres egen alder. Således ønskes der med projektet at understøtte de unge i at være unge, mens de uddannes til erhvervet.