Udviklingsprojekter

På Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens ønsker vi at skabe stærke bånd til omverdenen. Vi deltager derfor i lokale, regionale, nationale og internationale projekter med henblik på at udvikle skolens professionelle læringsmiljø.

Som led i skolens strategi har vi fokus på følgende indsatser for at styrke det profesionelle læringsmiljø:
• Dannelse
• Helhedsorientering og tværgående samarbejde
• Praksisnær undervisning

Nedenfor kan du læse mere om de projekter, vi har deltaget i eller deltager i.

Igangværende projekter

Projektet er startet op den 1. juni 2022 og afsluttes den 31. december 2025.

Det samlede budget er på 14.000.000 kr., hvoraf EU Socialfonden Plus støtter projektet med 5.600.000 kr., og Region Midtjylland ligeledes støtter projektet med 5.600.000 kr.

Projektet er et samarbejde mellem de fem social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland:
- Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg, som er operatør på projektet
- Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland
- Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
- SOSU Østjylland
- Randers Social- og Sundhedsskole

I projektet vil vi have fokus på at iværksætte kompetenceudvikling for det pædagogiske personale på de fem social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland med henblik på i højere grad at kunne understøtte elever med særlige behov, udvikling af undervisningsformer og arbejdsformer samt udvikling af den støtte og de ressourcer, skolerne stiller til rådighed for eleverne med henblik på forebyggelse af frafald på velfærdsuddannelserne.

Således har projektet til formål at:

1. Iværksætte kompetenceudvikling for det pædagogiske personale på social- og sundhedsskolerne i Region Midtjylland med henblik på i højere grad at kunne understøtte elever med særlige behov.

2. Iværksætte elevrettede indsatser på skolernes grundforløb, hovedforløb og i overgangen mellem skole og oplæring med henblik på at imødegå og forebygge frafald på velfærdsuddannelserne i Region Midtjylland.

3. Tilbyde temadage for oplæringsvejledere i de kommunale og regionale oplæringsvirksomheder i Region Midtjylland med henblik på at sikre en bedre overgang fra skole til oplæring.

Projekt ”Simulation som det 3. læringsrum i social- og sundhedsassistentuddannelsen” er et nationalt projekt med deltagelse af alle landets social- og sundhedsskoler med SOSU Nord som projektleder.

Projektet er forankret hos Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og gennemføres i perioden 2021-2023 med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Projektet har haft til formål at:

 • Udvikle og afprøve simulationsforløb i udvalgte oplæringsmål på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

 • Dokumentere, hvordan simulationsforløbene i sammenligning med traditionel oplæringsvejledning indvirker på elevernes overgang fra skole til oplæring, elevernes gennemførelse af uddannelsen samt elevernes opnåelse af oplæringsmål.
Du kan læse mere om projektet på videnscentrets hjemmeside via dette link: Simulation som det 3. læringsrum

På baggrund af projektet lancerer Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) et nyt AMU-forløb: ”Simulation, 3. læringsrum”.

Det overordnede formål med projektet er at øge den sociale inklusion på tværs af sociale, kulturelle og etniske baggrunde.

Projektet gennemføres i samarbejde med:

 • SOSU Skive-Thisted-Viborg
 • SOSU Midt- og Vestjylland
 • SOSU Østjylland
 • Randers Social- og Sundhedsskole

 • Projektet gennemføres med økonomisk støtte fra Region Midtjyllands Uddannelsespulje og løber fra august 2021 til juli 2023.

  Som led i forundersøgelsen har Danmarks Videnscenter for Integration udarbejdet rapporten "Etniske minoriteter på SOSU-skolerne". Du kan læse rapporten ved at klikke på linket nedenfor:

  Etniske minoriteter på SOSU-skolerne

  Logo Digital elementer

  Projekt "Styrkede sprogkompetencer" gennemføres med støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje, og projektet har til formål at sikre faglærte social- og sundhedshjælpere til Region Syddanmark.

  De fire social- og sundhedsskoler i Region Syddanmark deltager i projektet, idet skolerne oplever en stigende andel af flersproglige elever.

  Projektet består af nedenstående seks hovedaktiviteter, som alle understøtter udvikling og afprøvning af indsatser, der er målrettede flersproglige elever med dansksproglige udfordringer med henblik på at styrke disse elevers kompetencer, faglighed og motivation til at gennemføre deres uddannelse og forblive i branchen.

  1. Forundersøgelse
  2. Workshops
  3. Kompetenceløft
  4. Digitale elementer til styrkelse af fagsproget
  5. Sprogmentorordning
  6. Styrkelse af sammenhæng mellem skole og oplæring

  Projektet løber fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025 med Social- og Sundhedsskolen Syd som projektejer og projektleder.

  Projektets idé er at styrke SOSU-uddannelsernes og SOSU-branchens image hos de unge i grundskolen samt de unge elever på SOSU-uddannelserne gennem dannelsen af et landsdækkende rollemodelkorps, der trænes af YouTuberen Rasmus Brohave.

  Projektet gennemføres i perioden 2021-2023 med økonomisk støtte fra Tietgenfonden i samarbejde med:

 • Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
 • Randers Social- og Sundhedsskole
 • SOSU Esbjerg
 • SOSU Fyn
 • SOSU Hovedstaden
 • SOSU Midt- og Vestjylland
 • SOSU Nord
 • SOSU Skive-Thisted-Viborg
 • SOSU Syd
 • SOSU Østjylland

 • Du kan læse mere om projektet på projektets hjemmeside: ungivelfærd.dk

  Du kan læse evalueringen af projektet via dette link.

  tietgen-fonden logo
  Afsluttede projekter

  Projekt "Digitale undervisningselementer til naturfag på SOSU-uddannelserne" er gennemført i perioden 2020-2022 med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet.

  Projektet har til formål at udvikle digitale undervisningselementer til Naturfag niveau D/C og E/F for SOSU-uddannelserne med henblik på at styrke elevernes læringsudbytte, både i forhold til undervisningsdifferentiering, understøttelse af arbejdsformer og det eksperimentelle arbejde, undersøgelser og cases.

  De digitale undervisningselementer vil være:
  - Flipped learning og animation
  - Virtual reality
  - Virtual gaming simulation
  - STEM portal for SOSU-uddannelserne

  De digitale undervisningselementer fra projektet vil blive afprøvet i Science II projektet.

  Du kan læse mere om projektet i linket til projektresuméet: projektresumé

  Du kan finde de digitale undervisningselementer i linket til CIU's hjemmeside: Center for IT i undervisningen

  Logo Digital elementer

  Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har i dyrkningssæsonen 2019 afprøvet projekt erindringshaver i samarbejde med fire plejecentre i Vejle og Fredericia.
  Projekt beskrivelse og afrapportering kan tilgås i nedenstående link.
  Læs om Projektbeskrivelse Erindringshaver

  Projekt "Karrierematch: Til SOSU-uddannelse og job" er gennemført i perioden 2018-2020 og har fået økonomisk støtte af Region Syddanmarks Uddannelsespulje og har bl.a. haft til formål at styrke:

  - Samarbejdet mellem SOSU-skolerne i regionen, de ansættende myndigheder og eleverne
  - Overgangen fra Grundforløb 2 til hovedforløbet
  - Overgangen fra første skoleperiode til første oplæringsperiode på hovedforløbet

  Hermed har projektet understøttet rekrutteringen til SOSU-uddannelserne og branchen, samtidig med at eleverne bliver bedre rustet til oplæringen hos de ansættende myndigheder.

  Du kan læse mere om projektet, projektets erfaringer og resultater på projektet hjemmeside: karrierematch-sosu.dk

  Logo Region syddanmark


  Projekt "Ny teknologi och virtuell realitet i vårdutbildningen i Norden" er gennemført med støtte fra Nordplus JR. Projektet er gennemført i perioden 2019-2022 i et samarbejde mellem Practikum i Finland (projektansvarlig), Fyllingsdalen vgs. i Norge, Teknikum i Sverige samt Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

  Formålet med projektet har været at undersøge muligheder, at afprøve og sammenligne undervisningsmetoder samt at formidle og videndele mellem de fire nordiske skoler. Der har i projektet været særligt fokus på anvendelse af virtual reality, augmented reality, robotteknologi og ny teknologi inden for sundhedsuddannelse i de nordiske lande.

  De fire skoler har i projektet kortlagt og sammenlignet eksisterende højteknologiske værktøjer, der er udviklet og anvendt i undervisning. Med projektet har skolerne ønsket at skabe et permanent netværk, der kan fremme mulighederne for, at eleverne kan simulere og praktisere komplekse plejesituationer i undervisningen ved hjælp af højteknologi.

  Derudover har der i projektet været gennemført udvekslinger med elever og undervisere fra de fire skoler. I udvekslingerne med elever har eleverne i fællesskab afprøvet og evalueret de læringsteknologier, som hver skole har udviklet i projektet til undervisning. Du kan læse mere om elevaktiviteterne via dette link.

  Du kan læse mere om projektet i rapporten om gode modeller for VR og velfærdsteknologi.


  Socialfond logo

  Projekt Science II gennemføres med støtte fra Den Europæiske Socialfond, og projektet har til formål at styrke undervisningen og læringen i Naturfag på de danske social- og sundhedsskoler.

  I projektet indgår 9 social- og sundhedsskoler fra Jylland og Fyn, heriblandt Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. Samlet set deltager 100 naturfagsundervisere og ca. 2.000 elever i projektet, som løber fra juni 2019 til september 2022.

  Projektet består af fire hovedaktiviteter:

  1. Kompetenceløft af naturfagsundervisere mhp. at udvikle ny undervisningspraksis
  2. Udvikling af fælles digitalt undervisningsmateriale, der understøtter undersøgelsesbaseret undervisning
  3. Gennemførelse af 100 pilotforløb på både grundforløb og hovedforløb
  4. Udarbejdelse af elevfortællinger mhp. at skabe naturvidenskabelige rollemodeller

  Du kan læse mere om projektet i linket til projektresuméet: projektresumé

  Science 2 logo

  UNG+ADHD+ er et toårigt projekt, hvor Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og Handelsgymnasiet i Aarhus har arbejdet sammen med ADHD-foreningen om udvikling af mestringsgrupper. Projektet er afsluttet med en formidlingskonference i december 2022, hvor projektets aktiviteter og de to skolers erfaringer med projektet er blevet præsenteret.

  Formålet med projektet har været at udvikle og afprøve mestringsgrupper for elever med ADHD samt at give SPS-givere (de personer, som yder specialpædagogisk støtte på skolerne), undervisere og oplæringsvejledere større viden om ADHD og redskaber til at yde en målrettet og kvalificeret støtte, så elever med ADHD får de bedst mulige udviklings- og læringsmuligheder i skolehverdagen.

  Den afsluttende evalueringsrapport fra Pluss Leadership viser, at de deltagende elever har fået stort udbytte af mestringsstrategierne, da de har fået en tro på, at de selv kan forbedre deres situation, og da viden og selvindsigt ruster dem til at gennemføre deres uddannelse. Du kan læse rapporten i dette link.

  På baggrund af den gode læring og erfaringerne fra projektet vil Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens forankre projektindsatsen ved at gennemføre mestringsgrupper for elever med ADHD og lignende udfordringer som led i skolens specialpædagogiske støttetilbud.

  Projekterne "Aktiviteter der understøtter fastholdelsen af elever i oplæringen på SOSU-uddannelserne" og "Udformning af en aktiv unge-personale politik på SOSU-området som værktøj til øget fastholdelse og rekruttering" blev afsluttet med en konference på SOSU Østjylland den 31. marts 2022.

  SOSU-skolerne i Midt- og Nordjylland havde sammen inviteret medarbejdere og samarbejdspartnere til afslutningskonferencen, der skulle binde sløjfen på et længerevarende projektsamarbejde, hvor SOSU-skolerne i samarbejde med kommuner har udviklet og afprøvet aktiviteter, der skal øge gennemførelsen på uddannelserne.

  Dagens program bød blandt andet på lektor og Ph.D ved Center for Ungdomsforskning på Aarhus Universitet, Arnt Louw. "Men erhvervsuddannelserne har et guldæg” sagde Arnt Louw i sit oplæg og forklarede: Vi har at gøre med verdens bedste uddannelsesmodel – nemlig en vekseluddannelse, men det rummer også udfordringer”. Arnt Louw pegede for eksempel på adgang til fællesskaber i skole og oplæring, som han mener er afgørende for den faglige udvikling, og han foreslog opgaver, der går på tværs af skole og oplæring, som en løsning på øget gennemførelse.

  Dagen bød også på paneldebat med arbejdsgivere, forskere, SOSU-skole direktør, sekretariatschef og ikke mindst elevrepræsentanter, som blandt andet diskuterede, om SOSU-skolerne skal holde fast i at være en ungdomsuddannelse, om EUX-uddannelsen er fremtiden, om fredagscaféer og gallafester kan have en positiv effekt på gennemførelse m.m. 

  Fremtidsforsker, Marianne Levinsen, rundede dagen af med et fremtidskig på velfærdssektoren og dens medarbejdere og borgere, og det konkrete budskab: relationer fastholder.

  Alt i alt en inspirerende dag, hvor knap 200 gæster har lyttet til og diskuteret en vigtig sag, der ikke løser sig i morgen, men som Marianne Levinsen siger: ”Det bliver bedre, men der skal hårdt arbejde til”.  

  Alle de udviklede aktiviteter fra projekterne kan findes i projektets online idékatalog: gennemførelse.dk. Her kan du læse mere om aktiviteterne samt finde materialer og gode råd til selv at gennemføre dem på egne skoler og oplæringssteder.