Udviklingsprojekter

På Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens ønsker vi at være sammen om uddannelse. Vi deltager derfor i lokale, regionale, nationale og internationale projekter med henblik på at udvikle skolens læringsmiljø.

Nedenfor kan du læse mere om de projekter, vi har deltaget i eller deltager i.

Igangværende projekter

Projektet har til formål at udvikle kursusformater og indhold, der kan målrettes seks til otte medarbejdergrupper med forskellige funktioner på ældre- og dagtilbudsområdet.

Centralt for alle kurser er at:

- Øge generelt kendskab til grøn omstilling.
- Give konkrete eksempler på bæredygtige tiltag indenfor det specifikke ansvars- og arbejdsområde.
- Give mulighed for at afsøge muligheder for bæredygtige tiltag i egen praksis.

Projektet omfatter kursus- og uddannelsestilbud i regi af AMU, men indholdet i projektet forventes relaterbart til flere fagmål i SOSU-skolernes grund- og hoveduddannelser.

Projektet løber fra januar 2023 til december 2024 og gennemføres med midler fra Børne- og Undervisningsministeriet.

SOSU Randers er projektejer med SOSU H og SOSU Nord som tovholderskoler. Udover SOSU FVH deltager følgende skoler i projektet:

- SOSU Midt- og Vestjylland
- SOSU Østjylland
- SOSU Syd
- SOSU Fyn
- Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
- Diakonissestiftelsen
- ZBC
- SOSU Nykøbing Falster

Projektets formål er at styrke indsatsen for sårbare og socialt udsatte elever på landets social- og sundhedsskoler gennem introduktion af naturinterventioner og miljøer som et nytænkende pædagogisk og didaktisk initiativ ind i eksisterende undervisnings- og temaforløb på social- og sundhedsuddannelserne. I projektet undersøges det om dette kan styrke elevernes livsmestring og læringspotentiale, øge gennemførelse på uddannelserne, samt mindske sygefravær og social ulighed.

Vi er inspireret af målsætningen bag verdensmålene ”Leave no one behind”, vi og tror på, at uddannelse er det vigtigste redskab, hvis man skal bryde social ulighed i samfundet.

Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden med 14,6 mio. kr. og løber i perioden 2023-2028.


Projektet er startet op den 1. juni 2022 og afsluttes den 31. december 2025.

Det samlede budget er på 14.000.000 kr., hvoraf EU Socialfonden Plus støtter projektet med 5.600.000 kr., og Region Midtjylland ligeledes støtter projektet med 5.600.000 kr.

Projektet er et samarbejde mellem de fem social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland:
- Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg, som er operatør på projektet
- Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland
- Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
- SOSU Østjylland
- Randers Social- og Sundhedsskole

I projektet vil vi have fokus på at iværksætte kompetenceudvikling for det pædagogiske personale på de fem social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland med henblik på i højere grad at kunne understøtte elever med særlige behov, udvikling af undervisningsformer og arbejdsformer samt udvikling af den støtte og de ressourcer, skolerne stiller til rådighed for eleverne med henblik på forebyggelse af frafald på velfærdsuddannelserne.

Således har projektet til formål at:

1. Iværksætte kompetenceudvikling for det pædagogiske personale på social- og sundhedsskolerne i Region Midtjylland med henblik på i højere grad at kunne understøtte elever med særlige behov.

2. Iværksætte elevrettede indsatser på skolernes grundforløb, hovedforløb og i overgangen mellem skole og oplæring med henblik på at imødegå og forebygge frafald på velfærdsuddannelserne i Region Midtjylland.

3. Tilbyde temadage for oplæringsvejledere i de kommunale og regionale oplæringsvirksomheder i Region Midtjylland med henblik på at sikre en bedre overgang fra skole til oplæring.

Skolen deltager i projekt "Grønne mikrohandlinger på EUD" med økonomisk støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

I projektet samarbejder skolen med:

 • IBC - International Business College
 • TietgenSkolen
 • HANSENBERG
 • BC Syd - Business College Syd
 • EUC Lillebælt
 • Kjærgård Landbrugsskole
 • SOSU Esbjerg
 • ZBC - Zealand Business College
 • m.fl.

Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, har inviteret ungdomsuddannelserne til at deltage i projekt "Pædagogiske veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne". SOSU FVH er én af de 14 ungdomsuddannelsesinstitutioner, som er udvalgt til at deltage i projektet.

I projektet fokuseres der på følgende områder:

 1. Undervisning og arbejdsformer (undervisningens indhold fx digital dannelse, organisering, bedømmelses- og feedbackformer mv.)
 2. Klasserumskultur (klasseledelse, elevindflydelse, gruppedannelsesprocesser, lærer-elev-relationer, skemaintegreret arbejde med fællesskaber og trivsel i klassen mv.)
 3. Fællesskaber på skolen (skole- eller elevinitieret organisering og facilitering af det sociale samvær blandt eleverne på skolen – fx opstartsarrangementer ved skolestart eller faglige caféer)
 4. Fysiske og digitale rammer (fraværsregistrering, digital understøttelse, fysisk indretning mv.)
 5. Ekstra-curriculære trivselsskabende tiltag (støttepersoner/ordninger, peer to peer grupper, mentorer mv.)

I projektet gennemføres seks forskningscirkelmøder, hvor forskergruppen og projektgrupperne mødes på tværs af uddannelseskontekster og sammen afprøver og videreudvikler de lokale trivselsskabende indsatser, for herigennem at skabe ny fælles viden og praksisnær kompetenceudvikling.

Projektet gennemføres med støtte fra VELUX FONDEN. Endvidere støttes projektet af:

- Danske Erhvervsskoler og Gymnasier
- Danske Gymnasier
- Gymnasieskolernes Lærerforening
- Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
- Erhvervsskolernes Elevorganisation
- Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Projektet løber fra august 2023 til ultimo 2024.

Projekt "Styrkede sprogkompetencer" gennemføres med støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje, og projektet har til formål at sikre faglærte social- og sundhedshjælpere til Region Syddanmark.

De fire social- og sundhedsskoler i Region Syddanmark deltager i projektet, idet skolerne oplever en stigende andel af flersproglige elever.

Projektet består af nedenstående seks hovedaktiviteter, som alle understøtter udvikling og afprøvning af indsatser, der er målrettede flersproglige elever med dansksproglige udfordringer med henblik på at styrke disse elevers kompetencer, faglighed og motivation til at gennemføre deres uddannelse og forblive i branchen.

1. Forundersøgelse
2. Workshops
3. Kompetenceløft
4. Digitale elementer til styrkelse af fagsproget
5. Sprogmentorordning
6. Styrkelse af sammenhæng mellem skole og oplæring

Du kan læse rapporten fra projektets forundersøgelse ved at klikke på følgende link: Rapport fra forundersøgelsen

Projektet løber fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025 med SOSU Syd som projektejer og projektleder.


Børne- og Undervisningsministeriet har tildelt 5 mio. kr. til landets social- og sundhedsskoler som en del af et forsøgs- og udviklingsprojekt, der skal bidrage til at få flere elever til at gennemføre social- og sundhedsuddannelserne.

Udover SOSU FVH deltager følgende skoler i projektet:

 • Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
 • Diakonissestiftelsen
 • Randers Social- og Sundhedsskole
 • SOSU Østjylland
 • SOSU H
 • SOSU Nord
 • SOSU Nykøbing F.
 • Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
 • Social- og Sundhedsskolen Fyn
 • Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland
 • Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg
 • Social- og Sundhedsskolen Syd
 • ZBC - Zealand Business College


Formålet med projektet er at skabe et bedre grundlag for at udvælge og implementere indsatser af høj kvalitet, så det lokale arbejde med øget gennemførelse på social- og sundhedsuddannelserne tilrettelægges så effektivt som muligt.

Indsatserne udvælges og videreudvikles i et tæt samarbejde mellem social- og sundhedsskolerne, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), evaluatoren og øvrige relevante aktører i foråret 2024. Skolerne vil få støtte fra STUK's læringskonsulenter i den efterfølgende pilotafprøvning af indsatserne.Afsluttede projekter

Projekt "Digitale undervisningselementer til naturfag på SOSU-uddannelserne" er gennemført i perioden 2020-2022 med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Projektet har til formål at udvikle digitale undervisningselementer til Naturfag niveau D/C og E/F for SOSU-uddannelserne med henblik på at styrke elevernes læringsudbytte, både i forhold til undervisningsdifferentiering, understøttelse af arbejdsformer og det eksperimentelle arbejde, undersøgelser og cases.

De digitale undervisningselementer vil være:
- Flipped learning og animation
- Virtual reality
- Virtual gaming simulation
- STEM portal for SOSU-uddannelserne

De digitale undervisningselementer fra projektet vil blive afprøvet i Science II projektet.

Du kan læse mere om projektet i linket til projektresuméet: projektresumé

Du kan finde de digitale undervisningselementer i linket til CIU's hjemmeside: Center for IT i undervisningen

Logo Digital elementer

Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har i dyrkningssæsonen 2019 afprøvet projekt erindringshaver i samarbejde med fire plejecentre i Vejle og Fredericia.
Projekt beskrivelse og afrapportering kan tilgås i nedenstående link.
Læs om Projektbeskrivelse Erindringshaver

Projekt "Karrierematch: Til SOSU-uddannelse og job" er gennemført i perioden 2018-2020 og har fået økonomisk støtte af Region Syddanmarks Uddannelsespulje og har bl.a. haft til formål at styrke:

- Samarbejdet mellem SOSU-skolerne i regionen, de ansættende myndigheder og eleverne
- Overgangen fra Grundforløb 2 til hovedforløbet
- Overgangen fra første skoleperiode til første oplæringsperiode på hovedforløbet

Hermed har projektet understøttet rekrutteringen til SOSU-uddannelserne og branchen, samtidig med at eleverne bliver bedre rustet til oplæringen hos de ansættende myndigheder.

Logo Region syddanmark


Projekt "Ny teknologi och virtuell realitet i vårdutbildningen i Norden" er gennemført med støtte fra Nordplus JR. Projektet er gennemført i perioden 2019-2022 i et samarbejde mellem Practikum i Finland (projektansvarlig), Fyllingsdalen vgs. i Norge, Teknikum i Sverige samt Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

Formålet med projektet har været at undersøge muligheder, at afprøve og sammenligne undervisningsmetoder samt at formidle og videndele mellem de fire nordiske skoler. Der har i projektet været særligt fokus på anvendelse af virtual reality, augmented reality, robotteknologi og ny teknologi inden for sundhedsuddannelse i de nordiske lande.

De fire skoler har i projektet kortlagt og sammenlignet eksisterende højteknologiske værktøjer, der er udviklet og anvendt i undervisning. Med projektet har skolerne ønsket at skabe et permanent netværk, der kan fremme mulighederne for, at eleverne kan simulere og praktisere komplekse plejesituationer i undervisningen ved hjælp af højteknologi.

Derudover har der i projektet været gennemført udvekslinger med elever og undervisere fra de fire skoler. I udvekslingerne med elever har eleverne i fællesskab afprøvet og evalueret de læringsteknologier, som hver skole har udviklet i projektet til undervisning. Du kan læse mere om elevaktiviteterne via dette link.

Du kan læse mere om projektet i rapporten om gode modeller for VR og velfærdsteknologi.


Socialfond logo

Projekt Science II gennemføres med støtte fra Den Europæiske Socialfond, og projektet har til formål at styrke undervisningen og læringen i Naturfag på de danske social- og sundhedsskoler.

I projektet indgår 9 social- og sundhedsskoler fra Jylland og Fyn, heriblandt Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. Samlet set deltager 100 naturfagsundervisere og ca. 2.000 elever i projektet, som løber fra juni 2019 til september 2022.

Projektet består af fire hovedaktiviteter:

1. Kompetenceløft af naturfagsundervisere mhp. at udvikle ny undervisningspraksis
2. Udvikling af fælles digitalt undervisningsmateriale, der understøtter undersøgelsesbaseret undervisning
3. Gennemførelse af 100 pilotforløb på både grundforløb og hovedforløb
4. Udarbejdelse af elevfortællinger mhp. at skabe naturvidenskabelige rollemodeller

Du kan læse mere om projektet i linket til projektresuméet: projektresumé

Science 2 logo

Projekt ”Simulation som det 3. læringsrum i social- og sundhedsassistentuddannelsen” er et nationalt projekt med deltagelse af alle landets social- og sundhedsskoler med SOSU Nord som projektleder.

Projektet er forankret hos Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og gennemføres i perioden 2021-2023 med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Projektet har haft til formål at:

 • Udvikle og afprøve simulationsforløb i udvalgte oplæringsmål på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

 • Dokumentere, hvordan simulationsforløbene i sammenligning med traditionel oplæringsvejledning indvirker på elevernes overgang fra skole til oplæring, elevernes gennemførelse af uddannelsen samt elevernes opnåelse af oplæringsmål.
Du kan læse mere om projektet på videnscentrets hjemmeside via dette link: Simulation som det 3. læringsrum

På baggrund af projektet lancerer Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) et nyt AMU-forløb: ”Simulation, 3. læringsrum”.

Det overordnede formål med projektet er at øge den sociale inklusion på tværs af sociale, kulturelle og etniske baggrunde.

Projektet gennemføres i samarbejde med:

 • SOSU Skive-Thisted-Viborg
 • SOSU Midt- og Vestjylland
 • SOSU Østjylland
 • Randers Social- og Sundhedsskole

 • Projektet gennemføres med økonomisk støtte fra Region Midtjyllands Uddannelsespulje og løber fra august 2021 til juli 2023.

  Som led i forundersøgelsen har Danmarks Videnscenter for Integration udarbejdet rapporten "Etniske minoriteter på SOSU-skolerne". Du kan læse rapporten ved at klikke på dette link: Etniske minoriteter på SOSU-skolerne

  Vil du vide mere om projektet, kan du læse slutafrapporteringen på projektet ved at klikke på dette link: Slutafrapportering

  Du kan endvidere finde de undervisningsmaterialer, der er udviklet som led i projektet, ved at klikke på dette link: Projektet hjemmeside

  Logo Digital elementer

  Skolen har fået bevilliget ca. 110.000 kr. fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2021 til at afvikle SOSU RUN.

  I stedet for den lokale motionsdag i 2022 og 2023 vil alle elever blive samlet til et fælles løb, SOSU RUN, som vil blive ført an af skolens ledelse.

  UNG+ADHD+ er et toårigt projekt, hvor Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og Handelsgymnasiet i Aarhus har arbejdet sammen med ADHD-foreningen om udvikling af mestringsgrupper. Projektet er afsluttet med en formidlingskonference i december 2022, hvor projektets aktiviteter og de to skolers erfaringer med projektet er blevet præsenteret.

  Formålet med projektet har været at udvikle og afprøve mestringsgrupper for elever med ADHD samt at give SPS-givere (de personer, som yder specialpædagogisk støtte på skolerne), undervisere og oplæringsvejledere større viden om ADHD og redskaber til at yde en målrettet og kvalificeret støtte, så elever med ADHD får de bedst mulige udviklings- og læringsmuligheder i skolehverdagen.

  Den afsluttende evalueringsrapport fra Pluss Leadership viser, at de deltagende elever har fået stort udbytte af mestringsstrategierne, da de har fået en tro på, at de selv kan forbedre deres situation, og da viden og selvindsigt ruster dem til at gennemføre deres uddannelse. Du kan læse rapporten i dette link.

  På baggrund af den gode læring og erfaringerne fra projektet vil Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens forankre projektindsatsen ved at gennemføre mestringsgrupper for elever med ADHD og lignende udfordringer som led i skolens specialpædagogiske støttetilbud.

  Projektets idé er at styrke SOSU-uddannelsernes og SOSU-branchens image hos de unge i grundskolen samt de unge elever på SOSU-uddannelserne gennem dannelsen af et landsdækkende rollemodelkorps, der trænes af YouTuberen Rasmus Brohave.

  Projektet gennemføres i perioden 2021-2023 med økonomisk støtte fra Tietgenfonden i samarbejde med:

 • Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
 • Randers Social- og Sundhedsskole
 • SOSU Esbjerg
 • SOSU Fyn
 • SOSU Hovedstaden
 • SOSU Midt- og Vestjylland
 • SOSU Nord
 • SOSU Skive-Thisted-Viborg
 • SOSU Syd
 • SOSU Østjylland

 • Du kan læse mere om projektet via dette link til Tietgenfondens hjemmeside.

  Du kan læse evalueringen af projektet via dette link.

  tietgen-fonden logo


  Projektet har haft til formål at bidrage til, at de unge oplever at være en del af et forpligtende fællesskab, som fordrer engagement fra den enkelte, og derigennem oplever at trives.

  Campus Vejle er projektansøger, og projektet er gennemført i perioden april 2021 til juni 2023. På SOSU FVH har projektet været forankret i afdelingen i Kolding. Udover Campus Vejle og SOSU FVH deltager følgende skoler i projektet:

  - Rybners
  - Varde Handelsskole
  - BC Syd
  - Hansenberg
  - IBC Kolding
  - FGU Kolding
  - EUC Lillebælt
  - IBC Fredericia
  - Svendborg Erhvervsskole- og gymnasier
  - Syddansk Erhvervsskole Vejle
  - Designskolen i Kolding
  - Syddansk Universitet

  Du kan læse mere om projektets resultater og læringspunkter via dette link.

  Projekterne "Aktiviteter der understøtter fastholdelsen af elever i oplæringen på SOSU-uddannelserne" og "Udformning af en aktiv unge-personale politik på SOSU-området som værktøj til øget fastholdelse og rekruttering" blev afsluttet med en konference på SOSU Østjylland den 31. marts 2022.

  SOSU-skolerne i Midt- og Nordjylland havde sammen inviteret medarbejdere og samarbejdspartnere til afslutningskonferencen, der skulle binde sløjfen på et længerevarende projektsamarbejde, hvor SOSU-skolerne i samarbejde med kommuner har udviklet og afprøvet aktiviteter, der skal øge gennemførelsen på uddannelserne.

  Dagens program bød blandt andet på lektor og Ph.D ved Center for Ungdomsforskning på Aarhus Universitet, Arnt Louw. "Men erhvervsuddannelserne har et guldæg” sagde Arnt Louw i sit oplæg og forklarede: Vi har at gøre med verdens bedste uddannelsesmodel – nemlig en vekseluddannelse, men det rummer også udfordringer”. Arnt Louw pegede for eksempel på adgang til fællesskaber i skole og oplæring, som han mener er afgørende for den faglige udvikling, og han foreslog opgaver, der går på tværs af skole og oplæring, som en løsning på øget gennemførelse.

  Dagen bød også på paneldebat med arbejdsgivere, forskere, SOSU-skole direktør, sekretariatschef og ikke mindst elevrepræsentanter, som blandt andet diskuterede, om SOSU-skolerne skal holde fast i at være en ungdomsuddannelse, om EUX-uddannelsen er fremtiden, om fredagscaféer og gallafester kan have en positiv effekt på gennemførelse m.m. 

  Fremtidsforsker, Marianne Levinsen, rundede dagen af med et fremtidskig på velfærdssektoren og dens medarbejdere og borgere, og det konkrete budskab: relationer fastholder.

  Alt i alt en inspirerende dag, hvor knap 200 gæster har lyttet til og diskuteret en vigtig sag, der ikke løser sig i morgen, men som Marianne Levinsen siger: ”Det bliver bedre, men der skal hårdt arbejde til”.  

  Alle de udviklede aktiviteter fra projekterne kan findes i projektets online idékatalog: gennemførelse.dk. Her kan du læse mere om aktiviteterne samt finde materialer og gode råd til selv at gennemføre dem på egne skoler og oplæringssteder.